IKC Sint Pancras

Het IKC Sint Pancras krijgt steeds meer vorm. In januari zijn alle betrokkenen geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. Daarmee is een belangrijke stap gezet: de medezeggenschapsraden en ouderraad van de opvang hebben vertrouwen naar de leidinggevenden en het bestuur uitgesproken om dit IKC naar tevredenheid te realiseren. Inmiddels zijn de ontwikkelingen van IKC Sint Pancras in volle gang en krijgen twee parallelle trajecten vorm en inhoud: - het inhoudelijke traject naar één IKC; - bouwkundige traject naar één IKC.

Het inhoudelijk traject: Ten eerste is er een projectplan geschreven in samenwerking met Sylvia Mol (regiomanager opvang), Frans van de gevel (directeur Paus Johannes en a.i. directeur De Phoenix Sint Pancras) en Elfred Bakker (bestuurder). Naar aanleiding van dit projectplan wordt de missie en visie voor het IKC geformuleerd, door een breed samengesteld projectteam, die het initiatief neemt in dit project. Ter ondersteuning van dit deel van het inhoudelijk traject is externe deskundigheid ingehuurd en worden alle medewerkers van opvang en onderwijs, die deel gaan uitmaken van het IKC, betrokken.

Vanuit het projectteam wordt de communicatie naar de ouderraad opvang en de medezeggenschapsraden onderwijs verzorgd, zodat hiermee hun belangen binnen het traject geborgd zijn. Het doel is om de missie en visie voor de zomervakantie 2021 met elkaar vast te stellen. Dit vormt dan de basis voor een definitief bouwkundig ontwerp van het IKC. Na de zomervakantie 2021 worden de missie en visie inhoudelijk nader uitgewerkt tot het toekomstig pedagogische en didactische concept, waarmee de ontwikkeling van de kinderen binnen het IKC vorm en inhoud gaat krijgen.

Het bouwkundig traject: Voor de bouw IKC Sint Pancras is een gebruikersgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordiging van het College van Bestuur Allente, leidinggevenden IKC Sint Pancras, vertegenwoordiger en projectleider gemeente Langedijk en de architect. Inmiddels heeft deze gebruikersgroep de eerste stappen gemaakt naar het voorlopig ontwerp van het IKC. Deze is gepresenteerd door de architect aan alle medewerkers van opvang en onderwijs van het IKC en met de leden van de ouderraad opvang en de medezeggenschapsraden onderwijs.

Vanuit deze presentaties zijn suggesties en adviezen meegegeven aan de architect. Op basis van zijn deskundigheid en de uitgangspunten vanuit het stedenbouwkundig ontwerp en het Programma van Eisen gaat de architect na welke suggesties en adviezen in het voorlopig ontwerp verwerkt kunnen worden. Hierover vindt dan weer overleg plaats met de gebruikersgroep.

Half april zijn aan de medewerkers, leden ouderraad opvang en medezeggenschapsraden onderwijs de resultaten van het voorlopig ontwerp getoond en gedeeld. Rond de zomervakantie 2021 dient het voorlopig ontwerp zich hebben ontwikkeld tot een definitief ontwerp, waarna de zoektocht naar een bouwbedrijf / aannemer gestart kan worden. De start van IKC Sint Pancras gaat al jaren terug. Bekijk via onderstaande knop het verhaal van Sint Pancras, vanuit het hart van Elfred Bakker:

Volgende pagina

In gesprek met Wethouder Nils Langedijk