Identiteitscommissie

Binnen Allente onderwijs dragen wij de onderstaande identiteiten uit:

  • Katholiek onderwijs
  • Openbaar onderwijs
  • Algemeen Bijzonder onderwijs; Montessori.

Borging van de diversiteit in identiteit dient zichtbaar en merkbaar te zijn in de dagelijkse praktijk van het IKC. Ouders en medewerkers vormen de belangrijkste doelgroep, zij kunnen ons ondersteunen bij het vertalen van onze visie op diversiteit in de praktijk van alledag.

Om met elkaar de dialoog aan te gaan over dit proces wordt binnen Allente een identiteitscommissie opgericht.

In de statuten van Allente is opgenomen dat het bestuur op bestuursniveau het openbaar karakter en algemeen bijzondere respectievelijk de katholieke grondslag van de scholen waarborgt. Het bestuur wordt bijgestaan door een adviescommissie / identiteitscommissie, bestaande uit meerdere leden (ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers).

In ieder geval is er één katholiek lid die de belangen van de ouders en medewerkers met betrekking tot de katholieke identiteit in kan brengen. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijks overleg met het bevoegd gezag van de katholieke kerk ter plaatse en de nadere vormgeving daarvan.

De identiteitscommissie voert het gesprek met het bestuur over de manieren van uitdragen en borgen van de verschillende identiteiten binnen de IKC’s van de stichting. Dit gaat bijvoorbeeld over de aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen, aandacht voor religieuze verschillen, burgerschapsvorming, het pedagogisch klimaat maar ook activiteiten als de viering van (religieuze) feestdagen. Eventuele verbeteracties en aandachtspunten worden verwerkt op strategisch- en beleidsniveau.

Door corona is de afspraak van de werkgroep al verschillende malen verschoven. Deze staat nu voor na de zomervakantie gepland. Vanaf dat moment zullen de voorstellen van de commissie verder worden uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Volgende pagina

Zichtbaarheid Allente