Collega's aan het woord

Loes van Staveren

Project- en kwaliteits-coördinator

'Voor wettelijke veranderingen draaien wij ons hand niet om'

2018 was een jaar met een aantal wettelijke veranderingen. De wet IKK werd ingevoerd en de AVG ging van kracht. Bij de wet IKK zagen we veranderingen in de 3 uursregeling, het vaste gezichtenprincipe en de EHBK trainingen. De doelen van Riksen- Walraven staan nu nog beter uitgewerkt in het pedagogisch beleid en we zorgen voor een verankering van het mentorschap.
Door de veranderde wetgeving kregen we ook te maken met het vernieuwde toezicht. De GGD heeft diverse inspecties uitgevoerd en de aanwijzingen hebben we met elkaar kunnen oplossen. We hebben met elkaar hard gewerkt, met een prachtig resultaat.

Wanneer ik kijk wat we allemaal gedaan hebben en hoe ver we zijn met de invoering van de IKK denk ik dat we hartstikke trots mogen zijn!

We hebben in 2018 namelijk niet alleen in korte tijd de geldende eisen ingevoerd, we hebben ook ingespeeld op de IKK eisen die in 2019 van kracht zouden gaan. Daardoor hebben we met elkaar adequaat kunnen handelen en alle eisen tijdig door kunnen voeren. Diverse medewerkers hebben de training Werken met baby’s gevolgd, de BKR op de babygroepen is aangepast en de pedagogisch beleidsmedewerkers, bestaande uit het Middenkader zijn gestart.

Ook hebben we sinds 25 mei te maken met de AVG. Een wet die ervoor zorgt dat overal dezelfde privacywetgeving geldt. Wij zagen dat vooral terug in het omgaan met beeldmateriaal en het opslaan van persoonsgegevens. Dat betekent voor iedereen een verandering en een bewustwording. Maar ook hier zien we heel veel vooruitgang.

Afdeling Planning & Plaatsing

Op de afdeling Planning & Plaatsing werken Nancy, Sandra en Sarah. Ze zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van nieuwe kinderen op de opvanglocaties. Ze kijken of er plaats is, sturen contracten naar de ouders en informeren de groepen waarop de kinderen worden geplaatst. Daarnaast houden ze zich bezig met verzoeken voor extra opvangdagen, beantwoorden van diverse vragen van (potentiële) ouders, aanpassingen van nieuwe producten of locaties, etc. Dat ze het druk hebben, blijkt wel uit de volgende cijfers en grafieken.

Aanvragen extra opvang

7613 aanvragen voor extra opvang, persoonlijk zijn bekeken en beoordeeld.

Van dit aantal zijn:

  • 6.004 aanvragen zijn goedgekeurd = 79%
  • 1.609 aanvragen zijn afgekeurd = 21%


Daarnaast zijn er 440 aanvragen voor extra opvang door Planning & Plaatsing beoordeeld, maar daarna geannuleerd door de ouders.

Aanvragen flexibele opvang

11.916 aanvragen voor flexibele opvang zijn persoonlijk bekeken en beoordeeld. Van dit aantal zijn er:

  • 11.617 aanvragen voor extra opvang goedgekeurd = 97,49%.
  • 299 aanvragen voor extra opvang zijn afgekeurd = 2,51%.


Daarnaast zijn er 768 aanvragen voor extra opvang door de afdeling beoordeeld maar daarna geannuleerd door de ouders.

Totaal # aanvragen 2018


De Afdeling Planning en Plaatsing heeft in 2018 in totaal 20.737 handmatig beoordeeld, dat zijn er maar liefst 80 per werkdag!


De dames van de afdeling

2018 was voor het gastouderbureau een stabiel jaar wat betreft de koppelingen. Het jaar 2017 is positief geëindigd, gelukkig met wat aanmeldingen die begin 2018 zijn gestart.

In 2018 is een flink aantal gastouders gestopt. Reden hiervoor is dat meerdere gastouders toch een baan in loondienst prefereerden. Wat hierbij bij een enkele gastouder meespeelde, is het gemis van directe collega’s en dat zij werk en gezin meer gescheiden wilden houden. Bij een aantal gastouders stopten gezinnen die de opvang via ons bureau hadden geregeld. Door verschillende redenen konden geen nieuwe kinderen meer worden geplaatst bij die gastouders, waardoor deze gastouders via ons bureau zijn uitgeschreven.


Wij hebben in 2018 veel energie gestoken in het werven van gastouders, maar

helaas heeft dit niet tot enig resultaat geleid.


Verder zijn in 2018 twee belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd die ook veel invloed hebben gehad op de gastouderopvang, namelijk de personenregistratie kinderopvang en de AVG.


Wat betreft de personenregistratie is dit voor de gastouders een moeilijk punt geweest. Een buurvrouw die af en toe op de koffie komt, moest ineens ook een VOG aanvragen en zich inschrijven.


De AVG is voor veel gastouders een heel lastig onderwerp, het gastouderbureau heeft geprobeerd dit voor de gastouders zo makkelijk mogelijk te maken door er mede voor te zorgen dat iedere gastouder een privacyverklaring op papier heeft.

Nora Wellen

Coördinator gastouderbureau

Volgende pagina
Het Middenkader