Het Middenkader

Wie is het Middenkader?

Het Middenkader bestaat uit vier medewerkers die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. In 2018 bestond het team uit:

 • Ineke Visser, inclusie pedagoog
 • Tim Emmerik, BSO coördinator
 • Patricia Dros, Pedagogisch beleidsmedewerker & praktijkopleider
 • Lenneke Bakker, Coördinator Beleidsimplementatie en projecten

Inclusie Pedagoog Speerpunten uit 2018:

 • Het coördineren van de VVE indicaties en SMI indicaties. In Langedijk hebben 60 kinderen deel genomen in de VVE groepen. In Heerhugowaard waren dit er 9. Er hebben 35 kinderen gebruik gemaakt van SMI.
 • Coachen on the job in het planmatig werken met kinderen met een zorgvraagstuk of indicatie. Naast de VVE en SMI kinderen zijn er 39 kinderen geweest waarbij PM ers of ouders een zorgvraag hadden.
 • Groepsbezoeken en kind besprekingen. Elk kwartaal werden de VVE locaties bezocht en aansluitend werden de kind besprekingen gehouden. Ieder VVE kind werd in een groepsplan meegenomen.
 • Elke VVE locatie heeft meegedaan aan de kwaliteitsmeting. Deze meting richt zich op verschillende domeinen. Op de groepen is daarvoor een quick scan afgenomen.
 • Er zijn binnen de opvang 9 kinderen naar een passende plek gegaan, omdat ze niet naar het reguliere onderwijs konden. Ze zijn naar onderwijszorggroep, De Ster, Centrum voor Daghulp en Heliomare gegaan.
 • Het onderhouden van interne en externe contacten. Inclusie Pedagoog is aanwezig bij preventieoverleg, zorgoverleg kinderopvang, MDO gesprekken, zorg VVE werkgroep Langedijk, werkgroep VVE Heerhugowaard en werkgroep ouderbetrokkenheid. Intern is inclusie pedagoog onderdeel van het Middenkader, onderhoudt contacten met Regiomanagers, CB en directie.
 • Aansturing van projecten:

- 16 uur VVE

- Zomeropvang

- Verteltas

- Studiegids

- VVE Startblokken en hercertificering

De BSO coördinator

Sport en bewegen

De samenwerking met de opleiding sport en bewegen wordt steeds intensiever. Zo krijgen we diverse stagiaires die stage lopen op onze 8+ groepen. Een aantal stagiaires hebben het zo goed gedaan dat zij nu zelfs in dienst zijn bij ons en vast op de groep staan.

Hiernaast is er een grote groep leerlingen van de opleiding sport en bewegen gedurende twee middagen naar 4 verschillende locaties gegaan om iets te leren over de BSO en hebben ze activiteiten met de kinderen gedaan. In 2019 wordt dit project voortgezet.

Aan de bal: Tim Emmerik

Workshops en clinics in vakantie

In de herfstvakantie zijn we begonnen met het aanbieden van workshops. Voor deze workshops kunnen kinderen van een bepaalde leeftijd zich opgeven en gedurende BSO dagen een workshop ontvangen zonder extra kosten.

In de herfstvakantie was het erg druk bij de voetbalclinic en in de kerstvakantie werd er een streetdanceclinic gegeven. In 2019 gaan we hiermee verder.

Beddenrace

In 2018 hebben we weer met een enthousiaste groep collega’s gelopen met een ludiek bed bij de beddenrace.

Kinderen van BSO hebben dit bed mooi aangekleed met als thema “red de bij”. Dit thema stond bij 'Kinderen voor Kinderen' ook centraal.

Patricia Dros

Pedagogisch beleidsmedewerker & praktijkopleider

Plaatsing stagiaires

In september 2019 start de PWI opleiding niveau 4 (Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Integraal Kindcentrum). De opleiding is gericht op het werken in de toekomst, het werken in een IKC. De Opleiding is tot stand gekomen met verschillende kinderopvang organisaties en het ROC. In 2018 heeft Kinderopvang Langedijk in een projectgroep meegewerkt aan de ontwikkeling van deze opleiding. In 2018 is hierdoor een intensieve samenwerking ontstaan.


De leerlingen die bij SKL geplaatst worden, zullen 3 jaar binnen de organisatie blijven werken.

De eerste twee jaar lopen zij hun BOL stage en in het derde jaar zullen zij binnen Kinderopvang Langedijk de BBl route gaan volgen. De leerlingen van deze opleiding zijn al voor praktijklessen bij locaties van de kinderopvang organisaties geweest. Het is een groep leerlingen die ontzettend gemotiveerd en enthousiast is.


Aantal geplaatste stagiaires in 2018

PW niveau 3 Horizon college: 1

GPM niveau 4 Horizon college: 5

PW niveau 3 ROC: 2

GPM niveau 4 ROC: 1


Overige opleidingen

Pedagogiek: 2

PW NTI: 1

BBL: 2

Startblokken

In januari 2016 is bekend gemaakt dat er voor de gecertificeerde VVE-medewerkers een her-certificering moet worden afgelegd. Hiervoor hebben de medewerkers in 2018 een verdiepingsbijeenkomst en twee intervisie bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast hebben zij een groepsbezoek gehad van een erkende Startblokken-trainer.


In de hercertificering werken de medewerkers door middel van hun portfolio aan verdieping in het werken met Startblokken.

Intervisie

Intervisie is verplicht voor alle medewerkers en in 2018 hebben ze twee intervisiebijeenkomsten bijgewoond. D.m.v. intervisie leren de medewerkers van elkaar door casussen te bespreken.


Studiegids

In 2018 heeft het Middenkader de studiegids ontwikkeld.

Hierin staan interessante trainingen en opleidingen om de medewerkers te stimuleren om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen en te gaan inzetten in de praktijk. Persoonlijke groei is hierbij leidend. We maken onderscheid in verplichte en niet verplichte trainingen.

Voorbereiding Interne coaching

Sinds de invoering van de wet IKK zijn kinderopvangorganisaties verplicht pedagogisch beleidsmedewerkers aan te stellen, zo ook Kinderopvang Langedijk.

De leden van het Middenkader worden aangewezen als pedagogisch coach/ beleidsmedewerkers. Het Middenkader heeft een belangrijke rol bij de implementatie.

2018 stond in het teken van oriënteren en het ontwikkelen van het interne coaching plan door het Middenkader.

De coaching is gericht op de uitgangspunten en visie, missie en kernwaarden vanuit ons pedagogisch beleid en heeft als doel de pedagogisch medewerkers te ondersteunen in de uitvoering hiervan in de praktijk. De pedagogisch coach moet gaan zorgen voor verbetering en verdieping van de kwaliteit van de opvang binnen SKL. Samen met het MT en de kwaliteitsmedewerker wordt het proces in 2019 verder bijgesteld en verbeterd waar nodig.

Volgende pagina
Personeel & Organisatie