Raad van Toezicht

In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Helma van der Hoorn

Voorzitter Raad van Toezicht

Peter van Diepen

Raadslid

Ellen Dekker

Raadslid

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten om af te wijken van het statutair bepaalde aantal leden (5-7). De Raad van Toezicht is van mening dat zij voldoende in staat zijn om met een bezetting van drie leden de taken van de Raad van Toezicht te kunnen vervullen en vindt dat een drieledige Raad van Toezicht passender is bij de huidige context waarin de stichting zich begeeft.
Tevens is voorgenomen om dit besluit jaarlijks te evalueren tijdens een zelfevaluatie en naar aanleiding daarvan te bepalen of een drieledige Raad van Toezicht voldoet. Tot op heden is de Raad van Toezicht voornemens het

aantal van drie leden te handhaven.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 ongewijzigd gebleven.


Alle leden zijn benoemd voor een statutaire periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de statutair bepaalde kennisgebieden. In de Raad zijn verschillende kwaliteiten en deskundigheden aanwezig: bestuurlijk, financieel, juridisch, strategie en marketing, pedagogisch, sociaal beleid en kennis van politiek-maatschappelijke verhoudingen.

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur /

Bestuurder, de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de Directeur / Bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de Raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting. De Raad van Toezicht kan de Directeur / Bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en staat haar met raad terzijde.

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling die de agenda van de Raad van Toezicht hebben gevuld in 2018 is onder andere de strategische samenwerking met het onderwijs. In 2018 zijn de bestuurders van De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk dichter tot elkaar gekomen. Dit heeft geresulteerd in een intensief traject ter voorbereiding van een intentieverklaring tot bestuurlijke

samenwerking, begeleid door bureau 'Maak Ruimte'.


Andere ontwikkelingen in 2018 waren:

  • Opnieuw vaststellen van het honorarium. Dit geheel volgende de richtlijnen van de VTOI-NVTK.
  • Met enige regelmaat wordt gesproken over lokale en landelijke ontwikkelingen in de kinderopvangsector.


  • Aandacht voor de door de bestuurder uitgevoerde risicoanalyse en de wijze waarop deze de stichting meer inzicht kan verschaffen in het benodigde eigen vermogen om de risico’s van de stichting te kunnen dragen. Afgesproken is dit onderwerp met de bespreking van de jaarcijfers terug te laten komen.


De Raad van Toezicht kijkt terug op een bewogen jaar, waarin met name mooie stappen zijn genomen in de richting van een strategische samenwerking met het onderwijs.

Vergaderingen

In 2018 heeft de Raad viermaal vergaderd: op 6 maart, 16 mei, 19 september en 10 december hebben reguliere vergaderingen van de Raad plaatsgevonden. Verder hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met de Raden van Toezicht van De Blauwe Loper, Atrium en SKL, ten behoeve van

de bestuurlijke samenwerking. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met de accountant op 7 mei 2018. De agenda’s van de vergaderingen worden voorbereid door de Directeur / Bestuurder in

overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Vaste onderwerpen

Naast onder andere de bovenstaande ontwikkelingen is de agenda van de vergadering gevuld met een aantal vaste onderwerpen, zoals: verantwoording door middel van periodieke management-rapportages, de jaarrekening over 2017 en de begroting 2019.

Governance

De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur waarin de

belangen van alle belanghebbenden op passende wijze worden meegewogen. Dit betekent dat de

Raad voornemens is om jaarlijks contact te hebben met ouders en medewerkers, vertegenwoordigd

in de OR en COR.

Onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Helma van der Hoorn, is bestuurder bij SaKS, een onderwijsstichting in hetzelfde samenwerkingsverband als de stichtingen De Blauwe Loper en Atrium. In het kader van de

bestuurlijke samenwerking wordt regelmatig besproken in hoeverre dit al dan niet leidt tot belangenverstrengeling. Afgesproken is dat als op enigerlei wijze door een van de betrokken partijen (de schijn van) belangenverstrengeling wordt ervaren, de voorzitter van SKL zal aftreden.

Geen van de leden is of was in het verleden in dienst van Kinderopvang Langedijk.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK.


Tenslotte

De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in het verslagjaar en spreekt hiervoor erkentelijkheid uit jegens de Directeur / Bestuurder en jegens alle medewerkers van de stichting.


Alkmaar, mei 2019.

Namens de Raad van Toezicht

Helma van der Hoorn (voorzitter)

Volgende pagina
Wat heeft de OR bereikt in 2018?