Middenkader

Het Middenkader is de schakel tussen de pedagogisch medewerker en regiomanager. Ze vallen onder leiding van de directie en ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van medewerkers door middel van coaching en opleiding. Het Middenkader van de opvang bestaat uit vier personen welke ieder hun eigen functie/taken en expertise hebben. Zichtbaarheid en bereikbaarheid is voor het Middenkader essentieel om de inhoud van de functie te laten slagen. Daarom is het Middenkader een aantal uren in de week op de locaties en in de groepen aanwezig te zijn. Hierdoor zijn wij een direct aanspreekpunt en verlengstuk van het management.

Ineke

Inclusiepedagoog, pedagogisch beleidsmedewerker, coach peuteropvang en trainer Startblokken

Patricia

Praktijkopleider, pedagogisch beleidsmedewerker, praktijkopleider, coach KDV en trainer Startblokken/werken met baby’s

Danielle

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach BSO en praktijkopleider

Tim

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach BSO, BSO coördinator, naschoolse activiteiten


Het Middenkader in de Corona tijd In 2020 heeft de uitvoering van het coachplan en het plan voor beleidsimplementatie centraal gestaan. Door de maatregelen i.v.m. Covid-19 maatregelen heeft het Middenkader hun plannen soms moeten bijstellen. In de corona tijd heeft het Middenkader telefonisch contact gehad met alle medewerkers en hen ondersteund bij hun vragen, angsten en acties betreffende het thuiswerken. Vragen werden afgestemd met het crisisteam, waardoor er een korte lijn was tussen de regiomanagers, het Middenkader en de werkvloer. Het Middenkader draaide mee als achterwacht op de noodlocaties en waren op de verschillende locaties een aantal dagdelen per week aanwezig. Vanuit het Middenkader is in samenwerking met een coach vanuit het onderwijs een rapport opgesteld met informatie over psychosociale gevolgen van corona

Coachen Sinds januari 2019 is het wettelijk verplicht om pedagogisch coaches in dienst te hebben binnen de kinderopvang. In 2020 is er voor gekozen om met alle medewerkers een individueel coachgesprek met een individueel coachdoel te voeren. Er zijn ook coachgesprekken met medewerkers en teamcoachtrajecten gevoerd naar aanleiding van functioneringsvraagstukken op aanvraag van de regiomanagers. Met centrale aandachtspunten als communicatie, samenwerking, aanbod van activiteit en pedagogisch handelen.

Pedagogisch beleid en beleidsimplementatie Het Middenkader heeft met de regiomanagers en de kwaliteitscoördinator 4 onderwerpen gekozen die gedurende het jaar centraal hebben gestaan. Per kwartaal werd één onderwerp extra onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Door Covid-19 is dit beperkt naar 3 onderwerpen: 4 pedagogische doelen van Riksen Walraven, Kosteloos materiaal/ Reggio Emilia en mentorschap. De onderwerpen zijn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht met kort en bondig informatie van het onderwerp en een verwijzing naar het kwaliteitshandboek. Andere onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn gekomen op de groepen:

  • Voedingsbeleid
  • Themagericht werken
  • Balans tussen aanbod activiteiten en vrij spel
  • Inrichting van de ruimte/ creëren van hoeken en rijk speelmateriaal

Stage Binnen Allente opvang worden studenten opgeleid vanuit diverse opleidingen, zoals ROC en Horizon college ten aanzien van het opleiden van BOL en BBL studenten. In 2020 zijn de taken m.b.t. de studenten opnieuw onderverdeeld. Naast de begeleiding van de stagiaires en werkbegeleiders neemt het Middenkader ook deel aan werkgroepen vanuit de diverse opleidingen en aan intervisie bijeenkomsten op het ROC en geven praktijklessen binnen Allente opvang.

Training en opleiding Ineke en Patricia hebben de opleiding 'train de trainer VVE Startblokken' afgerond. Ineke neemt deel aan de Treintraining bij IKC Waterrijk met als doel leren samenwerken onder spanning. De training richt zich op oplossingsgerichte gespreksvoering, grenzen en de verantwoordelijkheidsketen. Tim heeft zijn een opleiding PM Niveau 4 en daarnaast zijn diploma pedagogisch beleidsmedewerker/ pedagogisch coach behaald, en voert nu ook coachgesprekken. Daniëlle volgt de training IKC coördinator.

Zorg In Heerhugowaard zijn in 2020 12 VVE kinderen geplaatst. De JG coach heeft de regie in het gezin met een SMI. Zodra SMI is toegekend volgt door Ineke een oudergesprek en neemt zij contact op met planning en plaatsing over de plaatsing van de kinderen. Via een vraag van de groepen kijkt het Middenkader ook mee met de kinderen die opvallend gedrag laten zijn. Zomeropvang In 2020 hebben er 61 kinderen meegedaan aan de zomeropvang waarvan 10 VVE kinderen en 51 BSO kinderen.

Aandacht functionaris Bij Allente opvang zijn er 3 aandachtfunctionaris die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2020 zijn er 13 meldingen van gezinnen door de aandachtfunctionarissen behandeld.

Extern samenwerking Vanuit het Middenkader is er deelgenomen in verschillende werkgroepen en met verschillende partijen samengewerkt, zoals, Preventie overleg Langedijk, Zorg VVE Langedijk en Zorgoverleg Kinderopvang.

Interne samenwerking Ook intern is er veel samengewerkt met andere afdelingen, zoals

  • Regiomanagers; beleidsonderwerpen bespreken, contact t.a.v. medewerkers en teams, etc.
  • Coaches onderwijs: In 2020 is kennis gemaakt met coaches van het onderwijs, maar door Corona is er nog niet concreet samengewerkt.
  • Nieuwe collega’s onderwijs; er wordt na de fusie nu al intensief samengewerkt met de marketing medewerker en is er een start gemaakt met de samenwerking met de IKC coördinator.

Ouderkrant Het Middenkader heeft in de week van de opvoeding (1e week van oktober) een ouderkrant samengesteld met als thema: vallen en opstaan/ staan en opvallen. Alle ouders en gastouders van Allente opvang hebben deze krant aangeboden gekregen

Verteltas Met subsidie van gemeente Langedijk heeft Allente de Verteltassen gemaakt. Hiermee kan Allente samen met ouders aandacht besteden aan het voorlezen en de taalontwikkeling om ouders te betrekken bij de activiteiten.

Gastouderbureau