Ouderraden

De Lokale Ouderraad (LOR) Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de opvanglocatie van hun kind(eren) en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR).

Meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen. Allente vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast dat rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en verplichtingen vindt Allente het waardevol om beleidsstukken en projecten met de oudercommissies af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende kinderopvang


Ouderraad Noord Waarbij er in andere jaren vele onderwerpen voorbij kwamen… bleef het nu wat stil rondom de opvang in coronatijd. De eerste lockdown was een feit; iedereen thuis, behalve de kinderen die naar de noodopvang gingen. Regelmatig kregen we bericht vanuit het Crisisteam van Allente over hoe om te gaan met de richtlijnen van het RIVM in deze tijd met de kinderen in de noodopvang. De communicatie naar de ouders toe was (in de meeste gevallen) duidelijk. Gelukkig was het mooi weer, zodat alle kinderen in ieder geval lekker veel buiten konden spelen! Ook fijn voor alle ouders die thuis aan het werk waren. De tweede lockdown, halverwege december, was ook een feit in 2020. Een kerstvakantie die iets langer duurde dan ‘normaal’. In Oudkarspel is men afgelopen jaar druk bezig geweest met de vorming van het IKC. Het is vanaf de zijlijn mooi om te zien hoe opvang en onderwijs elkaar kunnen versterken door de samenwerking. Verschillende oudergeledingen (MR, oudercommissie, LOR) nemen online een ‘kijkje bij elkaar in de keuken’ door met elkaar mee te luisteren tijdens de vergaderingen, zodat er wellicht in de toekomst een IKC-raad gevormd kan worden. Meerdere scenario’s zijn er mogelijk, maar landelijk gezien staat dit nog echt in de kinderschoenen.

Enkele vaste punten die sowieso de revue passeerden; klachtenrapportage van 2019 en de tarieven van 2020. Een ander punt die al regelmatig op de agenda voorbij kwam is de BSO bus (oude Stint). Hopelijk wordt de tweede helft van 2021 beter… met leuke vooruitzichten! Lor-noord heeft in dit kalenderjaar vier keer vergaderd, waarbij de eerste vergadering in februari nog op de Pettevlet kon. Daarna ging alles online.

Leden 2020: Linda Brink, Evelien Nan, Hanneke van Oene, Monique Roos, Inger Smit, Lisette Versterre, Elisabeth Wagenaar, Marlies Zuijderduijn Locaties: PetteVlet, Peuterpalet, Minibaai, Buitenbanjers, De Kleine Baai, Ziezo, 't Honk, Wiplala, Ukkehut en Bontebaai

Ouderraad Midden Hoogtepunten in 2020: BSO bus (Stint): Advies over o.a. scholing medewerkers en routes. Diverse adviespunten Bijvoorbeeld verschillende punten rondom het Corona-beleid, noodopvang, routing en communicatie naar ouders Boink! training 3 leden van de LOR hebben de Boink! Training gevolgd Kwaliteit van de opvang Advies over o.a. aanpassing ouderbeleid, vaccinatiebeleid, klachtenprocedure en pedagogisch werkplan Advies beleid t.a.v. voedingsbeleid, veiligheid- en hygiënebeleid IKC aanpassingen Bijvoorbeeld risicobeheer Tarieven 2021 Akkoord met de voorgestelde tarieven voor 2021.

Er is in totaal vier keer vergaderd. Belangrijke punten zijn ouderbetrokkenheid en aanmeldingen voor de LOR en het omgaan met Corona

Leden 2020: Carina Hoedjes-Stoop, Linda de Boer, Nienke Bouthoorn, Suzette Hopman, Roos de Bree, Bianca Eggerding-Paape Locaties: Tierlantijn, Krullevaar, Jungle Rock en Waaidorp.


Ouderraad Zuid De vergaderingen werden door Corona noodgedwongen digitaal gevoerd. We hebben onder andere vergaderd over: BSO bus (Stint) De BSO bus (Stint) komt terug en op welke manier dit zou kunnen. IKC in Sint Pancras de plannen voor het IKC in Sint Pancras Coronabeleid Locaties in Zuid de praktische oplossingen voor de locaties Adviesaanvragen Tariefstelling voor 2021 Personele bezetting Locatieoverstijgend opvang Zomaar een greep uit de onderwerpen die zijn behandeld. Voor 2021 staat de werving van nieuwe leden op de agenda, gezien het vertrek van 4 leden uit de LOR. Hiervoor is contact gezocht met de afdeling Marketing en Communicatie voor ondersteuning en ook werken we samen met de andere lorren van Allente. 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen, wij van LOR zuid vinden dat Allente zich hier goed doorheen heeft geslagen en de juiste wegen heeft behandeld om de opvang zo veilig mogelijk te organiseren. Er is in totaal drie keer digitaal vergaderd.

Leden 2020: LOR zuid bestaant uit 6 leden.

Locaties: Stampertjes, Twiddel, Peuterboei, Peutertuin, BSO de Hasselbraam, Spijtebijt, Torenkamer, Muizenhol en De Boei.

Ouderraad de Helix In 2020 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen; Voedingsbeleid advies Beleid oudercommissie Dit beleid heeft in 2020 vorm gekregen. Ziekteprotcol Aanpassing ziekteprotocol volgens RIVM richtlijnen. Corona virus De ouderraad heeft geadviseerd over de wijze van communiceren richting ouders en het dragen van de mondkapjes. Personele ontwikkelingen We hechten waarde aan een stabiele groep van pedagogisch medewerkers Activiteiten bij de BSO gedurende vakanties Tarieven Nieuwbouw van alle opvang groepen. De nieuwbouw is een groot onderwerp geweest in 2020. Gedurende het gehele jaar is er gebouwd aan een mooie nieuwe plek voor Kinderopvang, Peuteropvang en de BSO. In oktober zijn de groepen verhuisd naar de nieuwe ruimtes. Dit heeft flexibiliteit gevraagd van de pedagogisch medewerkers én de kinderen. Uiteindelijk is dit allemaal prima verlopen, complimenten daarvoor! Het aantal ruimtes is verdubbeld ten opzichte van de oude situatie, dit is een goede ontwikkeling gezien de groei van de wijk en daarmee een groei van het aantal kinderen. De Ouderraad had als doel om in 2020 meer betrokken te zijn bij de georganiseerde activiteiten. In 2020 is de Ouderraad betrokken geweest bij de lichtjesavond, dit was een succes. Verdere betrokkenheid bij activiteiten is helaas niet mogelijk geweest vanwege de Corona maatregelen. De Lokale Ouderraad de Helix heeft drie maal vergaderd. In de eerste helft van het jaar was dit samen met regiomanager Joke Meijer, die halverwege 2020 afscheid van Allente heeft genomen. Daarna hebben wij vergaderd met regiomanager Marieke IJdema. Leden 2020: Amy Niestadt, Kim van Zaanen en Manja Mul. Locatie: De Helix

Ouderraad Gastouderbureau Binnen onze vergaderingen is er (uiteraard) veel aandacht geweest voor de corona maatregelen binnen met name de gastouderopvang en hoe dit ervaren wordt door de leden en door het gastouderbureau. Er is regelmatig navraag gedaan hoe de informatie voorziening vanuit het gastouderbureau wordt ervaren. Belangrijk onderwerp binnen de LOR GOB was scholing en intervisie voor de gastouders en hoe dit door kan gaan in de huidige situatie. Er zijn een aantal situaties besproken en is er vanuit het gastouderbureau advies gevraagd aan de leden hoe hier mogelijk anders mee om te gaan. In 2020 hebben we er een nieuw lid bij gekregen, waardoor we nu met 3 leden zijn. Tijdens de laatste vergadering van het jaar is bekend geworden dat er nog een aspirant-lid zich gemeld heeft. Vanuit de LOR GOB is er het afgelopen jaar advies uitgebracht over de Stint en de tarieven voor het nieuwe jaar. In de COR is overlegd andere adviesaanvragen door te schuiven naar 2021 vanwege de corona maatregelen binnen de kinderopvang. Er is in 2020 vier keer vergaderd, hiervan heeft een deel online plaats gevonden vanwege de corona maatregelen. Elke vergadering sluit aan op de vergadering van de COR. Tijdens de daarop volgende LOR worden de punten uit de COR besproken zodat alle leden op de hoogte zijn.

Leden: LOR Gastouderbureau heeft 3 leden.

Middenkader