Het Middenkader

Wie is het Middenkader?

Het Middenkader bestaat uit vier medewerkers die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. In 2019 bestond het team uit:

  • Ineke Visser, Inclusie pedagoog
  • Tim Emmerik, BSO coördinator
  • Patricia Dros, Pedagogisch beleidsmedewerker & praktijkopleider
  • Daniëlle Jagersma, Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach BSO

Het Middenkader heeft zich in 2019 nog verder geprofessionalieerd. Met de uitbreiding van nieuwe collega Daniëlle Jagersma heeft het Middenkader in 2019 veel dingen samen of individueel ondernomen en bereikt.

Gezamenlijk heeft het Middenkader (MK) de volgende activiteiten opgepakt

Intervisie Alle medewerkers zijn verplicht 1 keer per jaar een intervisiebijeenkomst bij te wonen. Het MK heeft besloten om door middel van een 5 stappenmethode een casus met elkaar te bespreken, die door de deelnemers zelf zijn ingebracht. Het MK heeft er voor gekozen om de intervisie per regio aan te bieden, omdat het beter tot zijn recht komt als mensen elkaar beter kennen en er vertrouwen ontstaat.

De intentie is om de intervisiebijeenkomsten die nog volgen zo veel mogelijk in dezelfde samenstelling te houden waardoor er ook terugkoppeling ontstaat uit vorige casussen. Ieder lid van het Middenkader heeft een intervisie begeleid.

Pedagogisch coachen Sinds januari 2019 is het wettelijk verplicht om pedagogisch coaches in dienst te hebben binnen de kinderopvang. Alle medewerkers hebben in 2019 een coachgesprek gehad, waar een individueel leerdoel uit voortgekomen is en waar zij extra aandacht aan hebben besteed. Naast de individuele coachgesprekken die iedere medewerker heeft gehad hebben er ook coachgesprekken met medewerkers plaatsgevonden naar aanleiding van functioneringsvraagstukken op aanvraag van de regiomanager. Daarnaast hebben er ook een teamcoach trajecten plaatsgevonden bij een aantal locaties.

Beleidsimplementatie Vanaf 1 mei is Danielle Jagersma gestart in het MK. Daarna is er een verdeling onder de coaches gemaakt in BSO/KDV/POV. In 2019 is het MK met name bezig geweest met het vormgeven van de functie van pedagogisch beleidsmedewerker en coach. Er is een coachplan en plan voor beleidsimplementatie geschreven. Ten aanzien van het inrichten van binnen- en buitenruimtes zijn richtlijnen opgesteld. Deze plannen en richtlijnen worden in 2020 verder uitgewerkt

Ineke Visser:

Inclusie Pedagoog

Ineke heeft als inclusie pedagoog een groot aantal activiteiten onder haar hoede.

VVE In 2019 hebben er 74 VVE kinderen in Langedijk deel genomen in de VVE groepen. Zodra een kind een verwijzing vanuit het consultatiebureau heeft gekregen, neemt Ineke contact op met de ouder en heeft ze een VVE intake gesprek met de ouder. Tevens waren er in Heerhugowaard 13 VVE kinderen.

SMI In 2019 hebben er 49 kinderen gebruik gemaakt van SMI in Langedijk. In Heerhugowaard waren dit er 4. Elke SMI is gekoppeld aan een Jeugd & Gezinscoach, die de regie heeft in het gezin. Zodra SMI is toegekend, heeft Ineke een oudergesprek met de ouder en contact met planning en plaatsing over de plaatsing van de kinderen.

Aandacht functionaris In 2019 heeft Ineke de training Aandacht Functionaris gedaan. Dan ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ineke coördineert samen met Sylvia Mol en Marjolijn Zijp het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tevens fungeert Ineke als vraagbaak voor de andere medewerkers en geef advies over de aanpak van kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Tevens is de AF aanspreekpunt voor Veilig Thuis.

Tim Emmerik

BSO coördinator

In 2019 zijn er binnen Kinderopvang Langedijk heel veel leuke activiteiten en projecten geweest. Deze activiteiten zijn terug te zien op de pagina ‘Successen 2019’. Een greep uit de activiteiten die het Middenkader heeft georganiseerd.

  • Februari: SKL got talent. Alle BSO locaties waren aanwezig met een optreden en de zaal zat net als in 2018 weer vol.
  • Voor de peutergroepen hebben we in april de Koningsspelen georganiseerd. Er zijn veel leuke spellen gedaan en de aankleding op de locaties was erg feestelijk.
  • Het jaarlijks SKL BSO-uitje in de meivakantie ging dit jaar naar Hoenderdaell. Dit werd verspreid over 3 dagen/regio’s. De kinderen hebben genoten.
  • In de kortere vakanties organiseert Tim voor BSO kinderen een clinic of workshop. In de kerstvakantie waren er veel kinderen bij de workshop streetdance. In de voorjaarsvakantie werden de natuurdagen georganiseerd door de Vrijbuiters. In de Herfstvakantie kwamen de voetballers aan bod tijdens de voetbalclinic. Ouders zijn zeer enthousiast over deze opzet.
  • Tijdens de zomervakantie zijn er door de groepen veel leuke activiteiten gedaan. In de voorlaatste week stond SKL Junior Masterchef op het programma. De jury kwam langs bij de groepen en kregen heerlijk gevarieerd eten voorgeschoteld.

Patricia Dros

Pedagogisch beleidsmedewerker & praktijkopleider

Naast de intervisies en het pegagogisch coachen heeft Patricia zich bezig gehouden met de volgende activiteiten.

Beleid In maart 2019 heeft het middenkader samen met medewerkers van het KDV/PO een werkgroep gevormd. Met het doel het pedagogisch beleid samen te bespreken en waar nodig aan te passen. Binnen en buitenruimte Tijdens de personeelsbijeenkomst in oktober heeft het Middenkader een workshop aangeboden over het inrichten van binnen en buitenruimtes volgens de visie van Malaguzzi. Een tiental medewerkers hebben hiermee kennisgemaakt. Het komende jaar is kennismaking met dit gedachtengoed en het inrichten/ aanpassen van de eigen groepsruimte een aandachtspunt.

Training werken met baby’s Dit jaar heeft de tweede training werken met baby’s plaatsgevonden. Ditmaal niet extern uitbesteed maar gegeven door Patricia. De medewerkers nemen vanuit de training een teamdoel en een individueel leerdoel mee. De training sluit aan bij het pedagogisch beleid van SKL. VVE Startblokken Dit jaar ben ik gestart met de train de trainer opleiding. Doel is om in 2020 de training startblokken intern te kunnen gaan aanbieden. Op de SKL personeelsbijkomst heb ik een workshop gegeven over het integreren van Regio Emilia en Startblokken op de groep.

Daniëlle Jagersma

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach BSO

Daniëille is 1 mei 2019 gestart als pedagogisch beleidsmedewerker/ coach BSO. De eerste periode stond in het teken van kennismaking met de organisatie, de medewerkers, de locaties en het beleid. Pedagogisch coachen Daniëlle heeft zich bezig gehouden met de coachgesprekken van alle BSO medewerkers. Ze is ook ingezet voor kinderen van de BSO met een zorgvraagstuk. Na observatie op de groep vindt een terugkoppeling plaats met tips/adviezen, waarna een gesprek met de ouders van het kind volgt. Ook op aanvraag van medewerkers hoe zij het beste met specifiek gedrag van kinderen kunnen omgaan hebben groepsbezoeken plaatsgevonden. In een schema is bijgehouden hoeveel tijd besteed is per coach aan de diverse coachmomenten.

Zelforganiserende teams In september 2019 is er samen met de kwaliteitsmedewerker gestart met het brainstormen over de mogelijkheden van zelforganiserende teams binnen de SKL. Deze mogelijkheden zullen in 2020 verder worden onderzocht.

Overige activiteiten In de week van de opvoeding (9 oktober) is er voor de ouders van SKL een ouderavond over spelen en speelgoed georganiseerd met als gastspreker Marianne de Valck. 20 ouders hebben de avond bijgewoond.

Tijdens de personeelsbijeenkomst in oktober hebben we een workshop aangeboden over het inrichten van binnen en buitenruimtes volgens de visie van Malaguzzi. Een tiental medewerkers hebben hiermee kennisgemaakt. Het komende jaar is kennismaking met dit gedachtengoed en het inrichten/ aanpassen van de eigen groepsruimte een aandachtspunt.

Volgende pagina Het Gastouderbureau