Raad van Toezicht

In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Helma van der Hoorn

Voorzitter Raad van Toezicht

Peter van Diepen

Raadslid

Ellen Dekker

Raadslid

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, de uitvoering van de taken, de uitoefening van bevoegdheden door de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de Stichting. Tevens oefent de Raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de Stichting.

Bijvoorbeeld Fusie en overname.

In 2019 bestond de raad uit drie leden, te weten: Helma van der Hoorn (voorzitter), Ellen Marijnissen-Dekker (vicevoorzitter) en Peter van Diepen. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en deze met raad terzijde staan. In 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten om af te wijken van het statutair bepaalde aantal leden (5-7).

De Raad van Toezicht was van mening dat zij voldoende in staat waren om met een bezetting van drie leden de taken van de Raad van Toezicht te kunnen vervullen en achtte in die context en met het oog op toekomstige samenwerking met andere partijen in een nieuwe rechtspersoon een drieledige Raad van Toezicht voor die overbruggingsperiode passend.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen die de agenda van de Raad van Toezicht hebben gevuld in 2019 zijn de ontwikkeling rondom de samenwerking binnen IKC’s (integrale kindcentra). Daarnaast is gesproken over overname van kleine organisaties van Kinderopvang en uiteraard de samenwerking na 2019 met het primair onderwijs in de Stichting Allente. Daarnaast is gesproken over lokale en landelijke ontwikkelingen in de kinderopvangsector. De Raad van Toezicht kijkt wederom terug op een bewogen jaar. Mooie stappen zijn gemaakt naar de realisatie van samenwerking met het primair onderwijs in de Stichting Allente. De Raad van Toezicht is trots op de wijze waarop de organisatie zich heeft staande gehouden en positie hierin krijgt.

Vergaderingen

In 2019 heeft de Raad 4 vergaderingen gehouden met directeur-bestuurder op 13/2, 21/5, 24/9 en 11/12. Tevens hebben gesprekken plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, Centrale Ouderraad en de accountant. Besproken onderwerpen Vaste agendapunten waren periodieke managementrapportages, de jaarrekening over 2018 en de begroting 2020 en de ontwikkelingen.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht zijn bezoldigd conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK.

Tenslotte

De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in het verslagjaar en spreekt hiervoor erkentelijkheid uit jegens alle medewerkers van de stichting en het bestuur. Op naar een volgende bloeiperiode in de nieuwe stichting Allente. Twee leden van de Raad van Toezicht, te weten Ellen Marijnissen-Dekker en Peter van Diepen, zullen zitting nemen in de nieuwe Raad van Toezicht van Allente. Namens Stichting Kinderopvang Langedijk Ellen Marijnissen-Dekker en Peter van Diepen

Volgende pagina Wat heeft de OR bereikt in 2019?