Raad van Toezicht


Dit verslag is opgesteld door de Raad van Toezicht van Holdingstichting Allente. Het kalenderjaar 2020 stond in het teken van de fusie tussen Stichting De Blauwe Loper (DBL), Stichting Atrium (Atrium) en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). De Raad van Toezicht (RvT) is gevormd door de zittende leden van de oude Raad van Toezicht van DBL, Atrium en SKL wiens termijn nog niet was verlopen. Totaal bleven er 7 leden over in plaats van 5 leden conform het statuut. Hier is bewust voor gekozen om de opgebouwde kennis en geschiedenis van alle drie stichtingen goed te waarborgen. Afgesproken is dat de RvT op basis van natuurlijk verloop (einde zittingstermijn) teruggaat naar 5 leden. De al opgebouwde jaren uit de vorige stichtingen worden meegenomen in de nieuwe zittingstermijnen van de Holdingstichting Allente.

Als Raad van Toezicht hebben begin van het jaar diverse sessies georganiseerd onder leiding van een extern bureau. Tijdens deze sessies zijn allereerst de verwachtingen van een ieder ten aanzien van de nieuwe organisatie gepeild. Daarna is gezamenlijk besloten welke commissies er nodig zouden zijn. Als aanvulling op de bestaande commissies is de integratie commissie in het leven geroepen die toezicht houdt op de voortgang van de integratie. Zodra de integratie commissie van mening is dat de integratie geslaagd is zal de commissie worden opgeheven. In de laatste sessie werd de voorzitter en vicevoorzitter gekozen en werden de commissies ingedeeld.


Vanaf 1 januari 2020 bestaat de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Holdingsstichting Allente uit:

De heer E. Warmoltz Voorzitter Lid remuneratie commissie Mevrouw E. Marijnissen-Dekker MSc Vicevoorzitter Lid integratie commissie De heer S. Meijn Secretaris Lid remuneratiecommissie en integratiecommissie De heer P. van Diepen RA Lid Lid audit commissie financiën De heer drs. J. Brakenhoff Lid Lid commissie Opvang en Onderwijs De heer J. Doorenspleet Lid Lid auditcommissie financiën en integratiecommissie Mevrouw M. Visser Lid Lid commissie Opvang en Onderwijs


De Raad van Toezicht heeft de werkzaamheden verdeeld over een viertal commissies: Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak de werkgeversrol te vervullen richting het CVB en advies uit te brengen aan de voltallige Raad van Toezicht. De commissie heeft zich vooral bezig gehouden met het optimaliseren van de samenwerking tussen de twee bestuurders. Commissie Opvang en Onderwijs Deze commissie houdt zich met name bezig met kwaliteit die geleverd wordt op de scholen en opvang locaties. Auditcommissie financiën Deze commissie richt zich met name op de financiële beheersing, opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De RvT heeft de managementrapportages, jaarrekening en begroting met het CvB en de controller besproken. Integratie commissie Deze commissie houdt zich bezig met het toezicht op de integratie van de drie stichtingen in de nieuwe stichting Allente. In 2020 is de organisatie hard bezig geweest om de drie stichtingen te integreren, op ICT gebied, op financieel gebied, qua processen en het bestuurskantoor opnieuw in te richten. In maart werden we overvallen door Corona en moest er in allerijl een plan worden gemaakt hoe hiermee om te gaan. Veel scholen moesten dicht maar voor kwetsbare jongeren moesten een aantal scholen en opvang locaties open blijven. Het crisisteam werd gevormd door mensen uit alle drie de organisaties wat de fusie ten goede is gekomen.

Helaas konden er hierdoor weinig werkbezoeken aan de scholen binnen Allente plaatsvinden. Eerst kon dat fysiek niet meer en werden de bezoeken uitgesteld. In het najaar werd besloten de werkbezoeken via Teams alsnog te laten plaatsvinden. Sindsdien zijn er regelmatig werkbezoeken. Deze worden tijdens de RvT vergaderingen besproken en daarna door het CvB aan de schooldirecteur teruggekoppeld. Het jaarlijkse gesprek met de voorzitter van de GMR heeft in november plaatsgevonden en had het karakter van een kennismakingsgesprek. Over 2020 kan worden gesteld dat de financiën op orde en solide zijn. Corona baarde ons natuurlijk zorgen maar door snel en adequaat ingrijpen van de overheid hebben de scholen noch de opvanglocaties daar last van gehad. Het weerstandsvermogen is voldoende om met de uitvoering gepaard gaande risico’s te kunnen dekken. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie bestaat uit: E.A. Warmoltz, voorzitter, S. Meijn, lid In het verslagjaar is de remuneratiecommissie twee keer bijeen geweest. Er zijn aparte sessies geweest met beide leden van het College van Bestuur. De RvT is zeer veelvuldig bijeen geweest. Naast de reguliere vergaderingen waren er extra sessies met een extern bureau en zijn we buiten de vergaderingen om nog twee keer bijeen geweest. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor het door het College van Bestuur gevoerde beleid en in deze alle medewerkers van Allente Raad van Toezicht Holdingstichting Allente 23 juni 2021