1.1 Organisatie

Contactgegevens: Naam schoolbestuur: Stichting Allente onderwijs Bestuursnummer: 41364 Adres: Bogert 2-3 1721 PH Broek op Langedijk Telefoonnummer: 0226 320 208 Email: info@allente.nl Website: www.allente.nl Contactpersoon: Naam: de heer drs. C.F. Bakker Functie: Bestuurder Holdingstichting Allente Telefoonnummer: 0226 320 208

Overzicht scholen: Brin School 05BM Sint Josephschool Heerhugowaard 05IQ Paus Johannesschool Sint Pancras 11YL IKC Waterrijk Noord-Scharwoude 12HS IKC Oudkarspel Oudkarspel 12LQ Phoenix Broek op Langedijk Phoenix Sint Pancras 12TT De Wijde Veert Noord-Scharwoude Barnewiel Oudkarspel 13QD De Kleine en Grote Beer Heerhugowaard 13UE De Helix Heerhugowaard 14GU De Carrousel Heerhugowaard De Fonkelsteen Heerhugowaard 15LN Montessorischool Heerhugowaard 1e Montessorischool Alkmaar 25KD Atalanta Heerhugowaard 27JV De Koolvlet Broek op Langedijk 27LU De Hasselbraam Heerhugowaard De Montessorischool, kende tot 1 augustus 2020 één locatie in Heerhugowaard en één in Alkmaar. Per 1 augustus 2020 is Montessori locatie in Heerhugowaard gesloten. Naast de basisscholen met een meer leerstofjaarklassengericht onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan en Tweetalig onderwijs.

Juridische structuur

Allente onderwijs is een stichting Samenwerkingsbestuur, waaronder het beheer van zowel openbare scholen, algemeen bijzondere scholen en katholieke scholen valt. Daarmee behoort deze bestuursvorm onder de bijzondere schoolbesturen. Alle scholen binnen Allente onderwijs behouden ieder hun eigen signatuur. De gemeentebesturen van Heerhugowaard en Langedijk hebben het openbaar onderwijs in hun gemeenten verzelfstandigd. Zij behouden nog een aantal rechten: het College van B&W heeft betrokkenheid in de wervings- en selectieprocedure van de leden van de Raad van Toezicht, zij ontvangen de meerjarenbegroting en het jaarverslag ter informatie gekoppeld aan een overleg met het College van Bestuur en controller over de ontwikkelingen binnen de stichting. Het opheffen van openbare scholen vereist instemming van de gemeenteraden en zij hebben

het recht om, bij financieel wanbeheer, de openbare scholen terug onder gemeentelijk beheer te plaatsen. Veranderingen in de statuten vereisen instemming van de gemeenteraden. Alle overige formele besluiten worden genomen door het College van Bestuur van de stichting. Voor specifieke besluiten, zoals aangegeven in artikel 7 lid 7 en 8 van de statuten van de Holdingstichting Allente, dient het College van Bestuur voorafgaande aan besluitvorming de goedkeuring te verkrijgen van de Raad van Toezicht. De beleidsbeslissingen worden voorbereid door het College van Bestuur, (beleids)medewerkers / adviseurs van het Centraal Bureau en leden van het Directeuren en Regiomanagers Overleg (DRO).

Organisatie structuur

Governance

Vanaf 1 januari 2020 is door de juridische fusie tussen Atrium en De Blauwe Loper en de samenvoeging met Kinderopvang Langedijk de Holdingstichting Allente ontstaan. Het College van Bestuur van de holdingstichting bestaat uit twee personen, te weten mevrouw M. (Monique) Mul (voorheen directeur/bestuurder SKL) en de heer C.F. (Elfred) Bakker (voorheen voorzitter College van Bestuur DBL). Zij vormen gezamenlijk een collegiale College van Bestuur. De Code Goed Bestuur, die ook door ons wordt gehanteerd, benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. Allente hanteerd het model van functionele scheiding tussen toezicht en bestuur (two-tier). De leden van de Raad van Toezicht van de Holdingsstichting Allente zijn afkomstig uit de Raden van Toezicht van de rechtsvoorgangers. Voor de samenstelling en de verdere informatie van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Toezicht op bladzijde 44.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In 2020 heeft er vijfmaal overleg tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het College van Bestuur plaatsgevonden. In dit overleg zijn beleidsnotities conform het modelreglement vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) behandeld en afgerond. Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de onderwerpen waarover in 2020 instemming en advies is afgegeven:

Januari Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 Positief advies 08-01-2020 April Bestuursformatieplan 2020 - 2021 Positief advies 18-05-2020 Vakantierooster 2020 - 2021 Positief advies 16-04-2020 November GMR reglement Instemming 26-01-2021 December Meerjarenbegroting 2021 t/m 2025 Positief advies 28-01-2020

De managementrapportages en het jaarverslag inclusief de jaarrekening, waarop geen advies- of instemmingbevoegdheid berust, zijn bestudeerd en in open overleg besproken. Ook is met elkaar de dialoog gevoerd over de toekomstige vormen van zeggenschap binnen de gehele Allente organisatie. Vanuit het College van Bestuur is het voorstel gedaan om de huidig verdeelde zeggenschap tussen onderwijs (GMR) en opvang (Ondernemingsraad (OR), samen laten gaan in een IKC raad. De GMR heeft de voorkeur uitgesproken eerst de tussenstap te willen maken naar één GMR voor Allente onderwijs en daarna een doorontwikkeling naar een IKC raad Allente breed te overwegen.

Overleg RvT met GMR

In november 2020 heeft een vertegenwoordiging van de RvT overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de GMR en de OR. Om dit overleg beter te stroomlijnen is de notitie ‘Samenwerking en communicatie RvT en medezeggenschapsorganen’ opgesteld. Deze notitie vormt de leidraad voor komende overleggen tussen RvT en de zeggenschapsorganen binnen Allente.

1.2 Profiel

Missie en visie

Onze ambities om in 2020 een Allente brede missie, visie, kernwaarden en daarop geënte doelen te hebben beschreven, hebben we ten gevolge van de opgelegde beperkingen door COVID-19 niet kunnen realiseren. Vanuit twee strategische sessies in 2021 hebben circa 80 medewerkers vanuit Allente hun input gegeven voor het formuleren van een missie, visie en hierbij passende kernwaarden. In 2021 werken we verder aan een nieuwe missie en visie voor Allente. We nemen de talenten van kinderen als uitgangspunt voor onze leeractiviteiten en begeleiding en zien het héle kind. Wij besteden in onze scholen voortdurend aandacht aan de ontwikkeling van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen en hun vermogen om succesvol aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wij zullen ons voortdurend blijven richten op onze verschillende identiteit, onze kwaliteit en diversiteit binnen Allente onderwijs. Op die manier blijft er ook op de lange termijn iets te kiezen voor onze leerlingen en hun ouders vanuit de terechte aanname dat wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden.

Visie op de leerling en leren

Onze ambities om in 2020 een Allente brede missie, visie, kernwaarden en daarop geënte doelen te hebben beschreven, hebben we ten gevolge van de opgelegde beperkingen door COVID-19 niet kunnen realiseren. Vanuit twee strategische sessies in 2021 hebben circa 80 medewerkers vanuit Allente hun input gegeven voor het formuleren van een missie, visie en hierbij passende kernwaarden. In 2021 werken we verder aan een nieuwe missie en visie voor Allente. We nemen de talenten van kinderen als uitgangspunt voor onze leeractiviteiten en begeleiding en zien het héle kind. Wij besteden in onze scholen voortdurend aandacht aan de ontwikkeling van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen en hun vermogen om succesvol aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wij zullen ons voortdurend blijven richten op onze verschillende identiteit, onze kwaliteit en diversiteit binnen Allente onderwijs. Op die manier blijft er ook op de lange termijn iets te kiezen voor onze leerlingen en hun ouders vanuit de terechte aanname dat wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden.

Onze kernwaarden

De kernwaarden verbinden ons met elkaar en geven richting aan wat we in onze dagelijkse praktijk doen en hoe we met elkaar willen omgaan. Zo ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots. Ze geven een goed beeld van wat ouders en kinderen van een school van Allente onderwijs mogen verwachten.

OPEN

Iedereen is welkom!

Betrokken

Passie en oprechte interesse. Betrokkenheid uit zich in enthousiasme, gedrevenheid, een goede en veilige sfeer. Door met passie onderwijs te verzorgen, realiseren onze scholen een goed pedagogisch klimaat, waardoor bij kinderen plezier in leren en zich ontwikkelen ontstaat.

Brede ontwikkeling

Meer dan leren alleen. Op onze scholen draait alles om het kind: om de kwaliteit van hun leven op school en het vormen van een stevige basis voor hun toekomst.

Verbindend

Onze scholen zoeken actief de verbinding met hun omgeving. Leren houdt niet op na schooltijd: leren gebeurt overal en altijd! We willen kinderen leren om als wereldburgers te zorgen voor elkaar, het milieu en de wereld om ons heen.

De belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van kinderen binnen Allente onderwijs zijn:

  • Allente onderwijs heeft te allen tijde zicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de scholen;
  • Allente onderwijs staat bekend als aantrekkelijk werkgever voor zowel zittend als nieuw personeel;
  • In 2023 zijn de scholen van Allente onderwijs ontwikkeld tot integrale kindercentra waarbinnen de kinderen van 0-14 jaar een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken;
  • In 2023 bieden de IKC’s van Allente een breed aanbod, passend bij de tijd en de maatschappij.

Toegankelijkheid en toelating

Wezenskenmerk openbaar onderwijs Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en onderkent daarmee de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Op de scholen is dit kenmerk vormgegeven in het onderwijskundig pakket zowel specifiek door het vak geestelijke stromingen en wereldoriëntatie, als algemeen door het pedagogisch en opvoedkundig klimaat, waarbinnen de scholen omgaan met de verscheidenheid aan leerlingen. Dit is aantoonbaar in de schoolplannen en schoolgidsen, die de scholen openbaar hebben gemaakt. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen ongeacht levensbeschouwing en godsdienst. Iedereen is welkom op onze scholen. Leerlingen van groep 7 en 8 worden in de gelegenheid gesteld lessen te volgen in een specifieke godsdienst of levensbeschouwing. Na voldoende aanmeldingen (zie gemeenteverordening godsdienstonderwijs) worden de leerlingen hiervoor vrij geroosterd. Leerlingen die een godsdienstige plicht hebben te vervullen, krijgen verlof.

Wezenskenmerk algemeen bijzonder onderwijs Het streven is dat binnen het algemeen bijzonder onderwijs, de kinderen die de school bezoeken, zich kunnen ontwikkelen naar eigen aanleg en tempo op zowel intellectueel, sociaal als creatief terrein. Deze vorm van onderwijs wordt gegeven aan leerlingen van alle gezindten. Daarbij gaat het onderwijs uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Een leerling kan een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben, met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. Wezenskenmerk katholiek onderwijs Het katholieke mensbeeld kent twee karakteristieken: het is relationeel en richt zich op de hele mens. Dit betekent dat:

  • (jonge) mensen sociale wezens zijn die in relatie tot zichzelf, anderen, de wereld en tot God;
  • hun gaven zo breed mogelijk tot ontplooiing mogen komen.

God is daarbij een God die liefde is en de wereld heeft geschapen. Vanuit dit mensbeeld vormen katholieke scholen hun leerlingen tot ‘hele’ mensen.

1.3 Dialoog

Belanghebbende

De basisschool is de centrale schakel in een keten van voorzieningen voor alle ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is daarom van belang dat wij blijven communiceren met de leerlingen en de ouders, onze medewerkers, stakeholders en andere organisaties. Ons doel is de ontwikkelingskansen van 0 tot 12 jarigen vergroten en achterstanden, uitval, leer- en gedragsmoeilijkheden te voorkomen. Hieronder wordt in hoofdlijnen weergegeven hoe wij met de afzonderlijke belanghebbenden communiceren.

Leerlingen en ouders De ontwikkeling en ontplooiing van de leerling krijgt optimale aandacht, waarbij er vanuit wordt gegaan, dat iedere leerling uniek is. Verschillen worden als een vanzelfsprekend uitgangspunt beschouwd en waar nodig ontvangen leerlingen onderwijs op maat. De leerlingen en de ouders/verzorgers worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van het ontwikkelingsproces. Daarnaast worden ouders en leerlingen ook steeds meer betrokken bij het meedenken over het schoolbeleid. Medewerkers Goed personeelsbeleid is belangrijk voor het welzijn van onze medewerkers, bevordert zo krachtig onderwijs en succes van onze organisatie. Onze schooldirecteuren vervullen daarin een belangrijke rol. De medewerkers binnen onze organisatie worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

Stakeholders Allente onderwijs wil zich in de komende jaren verder profileren als een organisatie die op een uitdagende wijze hoge onderwijskwaliteit biedt aan de kinderen. Allente onderwijs brengt haar beleid en de resultaten daarvan actief naar buiten. Om de resultaten van deze doelstellingen te toetsen, wordt periodiek aan de stakeholders van onze organisatie hun mening en input hieromtrent gevraagd. Met deze feedback is onze organisatie in staat zich voortdurend te verbeteren en beter te profileren. Andere organisaties De door het Rijk opgelegde taken aan onderwijsinstellingen maken het noodzakelijk de dialoog aan te gaan met andere organisaties om een samenhangend geheel van voorzieningen aan te kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Allente onderwijs maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland (PPO-NK). De governance structuur van dit samenwerkingsverband kent vanaf 1 augustus 2019 een Raad van Toezicht en directeur/bestuurder model.

Klachtenregeling

Afhandeling met ondersteuning van extern vertrouwenspersoon Binnen Allente onderwijs wordt het personeel de mogelijkheid geboden zich tot meerdere vertrouwenspersonen te wenden. Hiermee worden bestaande relaties vanuit de rechtsvoorgangers gerespecteerd. De externe vertrouwenspersoon is in 2020 vier keer benaderd. Twee casussen gingen over schoolbeleid. Eén casus ging over grensoverschrijdend gedrag tussen een leerkracht en een leerling. Eén casus ging over een arbeidsconflict. Bij alle casussen is er sprake geweest van één of meerdere telefonische contacten en is er advies gegeven. De cases hebben geen aanleiding gegeven tot het ondernemen van verdere acties. Interne afhandeling van klachten Gedurende 2020 is bij het College van Bestuur één klacht door ouders ingediend. De klacht betrof een verschil van inzicht tussen ouders en de school rondom de aanpak van de directeur in een situatie van grensoverschrijdend gedrag door de leerling. Omdat de klacht was ingediend door derden, namens de ouders, is door het CvB deze klacht, met instemming van ouders en directeur, terug geleid naar de school. Na het gesprek tussen de ouders en de directeur is er geen aanleiding meer geweest voor de ouders tot een gesprek met het bestuur.

Verantwoording beleid (1)