Verantwoording beleid


Onderwijs en kwaliteit

De volgende 3 hoofdstukken bevatten de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vijf paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, ICT, Marketing, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

2.1


Onderwijskwaliteit Uitbraak COVID-19 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma Kwaliteitszorgsysteem Volgen ontwikkeling van leerlingen Auditsystematiek 'Grip op kwaliteit' Playing For Succes IB Netwerk Woordbegrip kleuters Overdracht voortgezet onderwijs Inspectie KanZklas Passend onderwijs

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Binnen Allente willen we de onderwijskwaliteit van onze scholen op een goed niveau brengen en houden door continue te werken aan de professionalisering van de organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is kwaliteitsbewustzijn in alle lagen van de organisatie. Wat wordt op alle lagen onder onderwijskwaliteit verstaan en hoe wordt deze kwaliteit vormgegeven en gewaarborgd in een praktijk die volop in beweging is? De scholen van Allente plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een systeem voor kwaliteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat onze medewerkers de kern van de kwaliteit vormen. In beginsel werken alle locaties vanuit de PDCA-cyclus.

Ook laten ze hun kwaliteit systematisch door ouders en kinderen beoordelen met behulp van vragenlijsten. Op basis van de beoordelingen worden er verbeterpunten gekozen en nader uitgewerkt in de jaarplannen van de onderwijslocaties. Alle scholen werken met een schoolplan, een jaarplan en een jaarverslag. Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de leerresultaten, het lesgeven (de onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het pedagogisch klimaat (m.n. veiligheid). Tijdens de gesprekken over de tussentijdse rapportages zijn de kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en de verbeterplannen prominente gespreksthema’s.

Uitbraak COVID-19

Toen er in maart vanuit de regering een ‘intelligente lockdown’ werd uitgeroepen, hebben de scholen in een bewonderenswaardig tempo de omschakeling gemaakt van het regulier fysieke onderwijs naar onderwijs op afstand. Met vereende krachten hebben teams de mogelijkheden op een rij gezet, keuzes gemaakt en de taken verdeeld. Alle scholen hebben er voor gezorgd dat alle kinderen een onderwijsaanbod hebben gekregen tijdens de lockdownperiode. Er is veel gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden vanuit verschillende aanbieders, er zijn lespakketten meegegeven en via de digitale weg is geprobeerd alle leerlingen in beeld te houden. Kinderen, die niet de beschikking hadden over een device, hebben er één in bruikleen gekregen van school om deel te kunnen nemen aan het digitale aanbod. Bij kinderen, waarbij het contact houden en het volgen van het onderwijsaanbod moeizaam verliep, is alles in het werk gesteld om toch contact te krijgen, extra mee te nemen in het aanbod en in sommige gevallen is ook leerplicht ingeschakeld. Voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders in cruciale beroepen is door de opvang noodopvang gerealiseerd. Zeker voor de kwetsbare kinderen is dit van grote meerwaarde geweest tijdens de lockdownperiode.

Na de meivakantie zijn we weer gestart met het geven van fysiek onderwijs aan halve groepen, de laatste weken van het schooljaar is er weer fysiek onderwijs gegeven aan volledige groepen. Voor leerlingen, die hier door omstandigheden niet aan deel konden nemen, is in overleg met ouders een oplossing op maat verzorgd binnen de mogelijkheden, die de scholen hadden.

Na de zomervakantie zijn de scholen weer gestart met het geven van fysiek onderwijs aan alle kinderen binnen de maatregelen vanuit het RIVM en de protocollen van de brancheorganisatie. Dit vroeg regelmatig om enorme flexibiliteit, bijvoorbeeld wanneer er toch leerkrachten en/of leerlingen in quarantaine moesten. Om iedereen in het onderwijsleerproces te houden werd er dan gekeken naar de mogelijkheden van onderwijs op afstand. Daarnaast was het samenkomen van het team voor teambijeenkomsten niet mogelijk binnen de coronamaatregelen. Dit vroeg om een andere werkwijze binnen de overlegstructuren, professionaliseringsbijeenkomsten etc.

Ook hier werd met vereende krachten gezocht naar oplossingen en waar deze niet voorhanden waren, is er gekozen voor uitstel van bepaalde trajecten, bijvoorbeeld in het geval van de auditsystematiek op bestuursniveau. Maandag 14 december maakte het kabinet bekend dat alle scholen en opvanglocaties toch hun deuren weer moesten sluiten vanaf woensdag 16 december in verband met het oplopende aantal besmettingen. Er werd weer overgegaan op onderwijs op afstand en daarnaast het opvangen van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen in de noodopvang.

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 werd een nieuwe subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd. Scholen konden hiermee in drie tijdvakken subsidie aanvragen om daarmee een programma te organiseren voor leerlingen, die onvoldoende hebben kunnen profiteren van het onderwijs op afstand. Elke school kon subsidie aanvragen voor een maximum van 10% van het leerlingenaantal op 1 oktober 2019. Voor scholen met veel achterstandsleerlingen geldt een maximum van 20%. Per leerling, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, was € 900 beschikbaar. In totaal hebben tien scholen een aanvraag voor de subsidie gedaan in het eerste en/of tweede tijdvak voor een bedrag van in totaal € 291.600. Alle aanvragen zijn toegekend.

De inhoud en vorm van de door de scholen opgezette programma’s zijn divers. In de meeste gevallen hebben de scholen ervoor gekozen de extra ondersteuning in te vullen tijdens de schooldag aanvullend aan het reguliere onderwijsprogramma. De programma’s zijn gericht op taal, rekenen en executieve functies voor de groepen 1 t/m 8. Het budget dat de scholen ontvangen hebben, wordt grotendeels gebruikt voor bekostiging van extra personele inzet door leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers vanuit de kinderopvang. Daarnaast wordt het budget ook gebruikt voor scholing van personeel en aanschaf van materialen. In verband met de voortdurende coronamaatregelen en de tweede schoolsluiting in december is de looptijd voor de inzet van de subsidie verlengd tot eind december 2021. De inzet van de subsidie zal worden verantwoord in het jaarverslag 2021. Hiervoor wordt gemonitord of de leerlingen het programma hebben afgerond en zal nagegaan worden wat de resultaten van de programma’s zijn.

Kwaliteitszorgsysteem

WMK is een webbased kwaliteitssysteem waarmee we de kwaliteit van onze scholen in kaart brengen. Met WMK wordt niet alleen de kwaliteit van de scholen in kaart gebracht, maar wordt ook invulling gegeven aan het beleid dat we ontwikkelen om de kwaliteit van de scholen gericht te verbeteren. Vanuit het kwaliteitssysteem worden tevredenheidspeilingen afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voorjaar 2020 stonden de leerling-, personeels- en oudertevredenheidspeilingen gepland. Door de coronacrisis is de afname niet gelopen zoals gewenst en hebben niet alle scholen het gewenste responspercentage behaald. Een hernieuwde oproep om in te vullen, was niet zinvol aangezien de enquêtes niet meer passend waren bij de nieuwe situatie en daarbij zouden de gegevens van vóór en na de schoolsluiting niet vergelijkbaar zijn. Volgens planning nemen we in het najaar van 2021 een vernieuwde peiling af. Voor het verzamelen, interpreteren en analyseren van de gegevens van de scholen op bovenschools niveau wordt gebruik gemaakt van de bovenschoolse module van WMK.

Volgen ontwikkeling van leerlingen

Binnen de scholen wordt de leerontwikkeling van de leerlingen op de basisvakken (rekenen & wiskunde, taal en lezen) systematisch gevolgd en in beeld gebracht met behulp van de toetsen van een leerlingvolgsysteem. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt naast het CITO leerlingvolgsysteem door steeds meer scholen gebruik gemaakt van het IEP leerlingvolgsysteem. Het nauwkeurig vastleggen en registreren is daarbij essentieel. Hiervoor maken alle scholen rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op grond van een analyse en bespreking van deze resultaten worden beleidsmatige beslissingen genomen in het kader van het verbeteren van leerkrachtvaardigheden en de noodzakelijke ondersteuning aan leerlingen. Na afname van de Leerlingvolgsysteem toetsen in januari-februari brengen de scholen de opbrengsten in kaart met behulp van een opbrengstrapportage. In deze opbrengstrapportage worden de resultaten op de toetsen vergeleken met het landelijk gemiddelde en normen die de school voor zichzelf heeft gesteld. Ook wordt een analyse gemaakt van de resultaten en worden verbeterpunten aangegeven. In juli worden de verbeteracties in de opbrengstrapportage van april geëvalueerd m.b.v. de meest recente resultaten en observaties, waarna acties worden afgesloten, aangepast en eventueel worden doorgezet in het jaarplan van het komende schooljaar.

In april wordt normaal gesproken in alle groepen 8 de IEP eindtoets afgenomen. Dit jaar heeft landelijk geen afname plaatsgevonden in verband met de uitbraak van COVID-19. Binnen een groot aantal scholen wordt daarnaast in groep 5 en 7 de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) of in groep 7 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Binnen alle scholen wordt gewerkt met een COTAN gecertificeerd systeem voor het volgen en begeleiden van de sociaal–emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op basis van de gegevens vanuit de verschillende systemen en de opbrengstrapportages wordt op bestuursniveau door de onderwijskundig beleidsmedewerkers en het College van Bestuur een interne risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse wordt in april door hen met de directeuren en intern begeleiders besproken tijdens de bespreking van de tussentijdse rapportages. In september wordt de interne risicoanalyse tijdens de bespreking van de jaarevaluatie en het nieuwe jaarplan besproken met het College van Bestuur en de directeur.

Auditsysteem

In 2019 is door een projectgroep, bestaande uit directeuren, beleidsmedewerkers en een pedagogisch coach, onder begeleiding van Helder onderwijsadvies een auditsystematiek 'Grip op kwaliteit" voor Allente ontwikkeld. De systematiek sluit aan bij het nieuwe Inspectiekader en stelt het bestuur en de scholen/IKC’s in staat zicht te houden op de onderwijskwaliteit, deze te evalueren en verder te ontwikkelen. Binnen de systematiek is de werkwijze ontwikkelingsgericht en wordt mede uitgegaan van een ontwikkelvraag van de scholen/IKC’s zelf op het gebied van de opbrengsten. In januari 2020 zijn na een interne procedure 12 auditoren benoemd; onder hen zowel leerkrachten, intern begeleiders als directeuren. Deze groep is samen met de kwaliteitsmedewerkers onderwijs in februari enthousiast gestart met de audittraining verzorgd door Helder onderwijsadvies. Door de sluiting van de scholen in maart kon de training niet voor de zomervakantie worden afgerond zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ook konden de reeds geplande audits niet doorgaan. Door de tweede schoolsluiting en de voortdurende COVID-maatregelen in schooljaar 2020-2021 is besloten de herstart van de training en de pilot uit te stellen tot schooljaar 2021-2022. Daarvoor zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt.

Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma dat zich richt op kinderen van 9-14 jaar, die een positieve boost kunnen gebruiken, omdat het op school niet lekker loopt, het kind niet lekker in zijn/haar vel zit, weinig weerbaar is, gepest wordt of niet (meer) gemotiveerd is. Het kan er allemaal toe leiden dat er op school niet uit komt wat erin zit. Met een innovatief programma, een intensieve begeleiding en in een echte WOW-omgeving van het AZ AFAS stadion werken ze aan een betere motivatie en samenwerking en aan meer zelfvertrouwen. Ze doen tien tot twaalf weken lang zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Een ervaren leerkracht zorgt voor de aansturing, begeleiding en de inhoud van de lesactiviteiten. Stagiaires uit het MBO en het HBO worden als mentor ingezet om de deelnemers te coachen en stimuleren. Playing for Success zorgt voor betere prestaties op school door te werken aan soft skills zoals zelfcontrole, cognitief zelfvertrouwen (vertrouwen in eigen schoolcarrière) en samenwerkingsvaardigheden. Deze vaardigheden hebben een positieve invloed op schoolprestaties. In verband met de COVID-19 uitbraak heeft ook dit programma tijdelijk stilgelegen vanaf maart. Vanaf juni konden de groepen met inachtneming van de maatregelen weer starten.

IB Netwerk

De intern begeleiders en de pedagogisch coach van Allente onderwijs komen zo’n 8 keer per jaar bijeen om kennis en informatie uit te wisselen. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden ook experts uitgenodigd, gezamenlijke afspraken gemaakt en vindt intervisie plaats. Daarnaast vindt gezamenlijke scholing plaats op onderwerpen rond de ondersteuning voor leerlingen. Op deze manier wordt gewerkt aan eenduidigheid binnen de Allente en wordt gewerkt aan verhoging van de onderwijskwaliteit en een optimaal ontwikkelde ondersteuningsstructuur. In verband met de richtlijnen vanuit de regering en het RIVM hebben de IB-netwerk overleggen het afgelopen jaar vooral digitaal plaatsgevonden en konden niet alle beoogde activiteiten doorgang vinden. Daarnaast is er door de intern begeleiders en de pedagogisch coach een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de opvang van kwetsbare kinderen in de noodopvang.

Woordbegrip kleuters

Woordenschatontwikkeling is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Onvoldoende woorden kennen heeft namelijk een zeer grote invloed op het schoolsucces en alles wat daarop kan volgen. Onderwijs gericht op het vergroten van de woordenschat van kinderen wordt steeds meer algemeen goed. Om een goed beeld te hebben van het woordbegrip en het woordgebruik van de kinderen bij de start in de onderbouw van school heeft de logopediste, werkzaam bij Allente, bij alle kinderen in groep 1 de woordenschat en het woordbegrip onderzocht. Hierbij heeft zij gebruikgemaakt van het volgende materiaal:

  • onderdeel woordontwikkeling van de Schlichting test voor taalproductie;
  • Peabody Picture Vocabulary test III Nl.

Aansluitend zijn de uitkomsten met de leerkrachten besproken. Het heeft inzicht gegeven op welk taalniveau het kind aangesproken kan worden en bij welke kinderen nadere actie nodig is. Opvallend was dat op meerdere scholen bij een grote groep leerlingen een beperkte woordenschat en woordbegrip is geconstateerd. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met ouders van leerlingen die behoefte hebben aan logopedie, zijn er plannen geschreven ter bevordering van de woordenschat en het woordbegrip binnen de kleutergroep en zijn er groepsarrangementen aangevraagd bij het samenwerkingsverband op dit gebied.

Overdracht naar het voorgezet onderwijs

In de regio Noord-Kennemerland wordt het goed begeleiden van de overstap van primair naar voortgezet onderwijs ervaren als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Vanuit dit besef zijn afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs in de netwerkgroep 10-14. In deze netwerkgroep zijn alle besturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio vertegenwoordigd. De afspraken zijn vastgelegd in de POVO-procedure. Naast de digitale overdracht, via het OSO overstapdossier, is altijd sprake van een ‘warme’ overdracht in een persoonlijke toelichting tussen de leraar van groep 8 en de vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs. In schooljaar 2019-2020 zou deze warme overdracht voor de eerste keer voor alle scholen in de regio centraal geregeld worden. Helaas kon dit vanwege de richtlijnen vanuit RIVM en regering niet doorgaan en is besloten tot een telefonische warme overdracht waarvoor betrokkenen vanuit PO en VO zelf afspraken inplanden. Uit de evaluatie via een enquête onder de scholen is gebleken dat de overdracht in de meeste gevallen goed is verlopen en men elkaar snel en goed heeft kunnen vinden.

Inspectie

In januari 2020 heeft een bestuursgesprek met de inspectie plaatsgevonden. Het bestuursgesprek van voormalig Stichting Atrium stond in het najaar van 2019 gepland maar heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Tijdens het bestuursgesprek in januari hebben we de vijf scholen van voorheen stichting Atrium en de overige risicoscholen kort doorgesproken. De inspectie heeft het vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop we binnen Allente werken aan de kwaliteit van de scholen en de wijze van monitoring. Er staan tot op heden geen inspectiebezoeken op scholen gepland. De aangegeven scholen zijn het afgelopen jaar ‘bezocht’ in het kader van het thema onderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’:

De onderzoeken hebben op afstand plaatsgevonden, in lijn met het toezicht van de inspectie de komende periode. Het onderzoek bestond uit een gesprek van 1,5 uur via Webex (vorm van beeldbellen). In dit thema onderzoek werden de ambities voor kwaliteitsverbetering van scholen in samenhang met de samenstelling van de leerlingenpopulatie onderzocht. De inspectie bracht samen met de school de motieven, doelen en (voorgenomen) evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart en reflecteerden op de vraag hoe die samenhangen met doelgroepen binnen de school, zoals onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen met extra ondersteuning. Zoals bij themaonderzoeken de gewoonte is, is er geen oordeel gegeven en komt er geen rapport. Wel zal op de site van de inspectie te zien zijn dat de school is bezocht en ontvangen de scholen een terugkoppeling van het onderzoek. De scholen hebben aangegeven dit onderzoek als prettig te hebben ervaren met een open en geïnteresseerde blik vanuit de inspectie.

KanZklas

Nadat de Montessorischool Heerhugowaard is opgeheven, is in oktober de KanZklas verhuisd naar IKC Oudkarspel. De verhuizing is voor leerlingen en medewerkers van het hele IKC goed verlopen. Het feit dat de KanZklas deel uitmaakt van IKC Oudkarspel wordt door alle partijen als een verrijking ervaren. De eerste stappen op weg naar inclusiever onderwijs zijn in de eerste weken al gemaakt. Onderzocht wordt waar verdere kansen voor inclusie mogelijk zijn. De KanZlas bestaat inmiddels uit twee groepen met in totaal 10 leerlingen.

Passend onderwijs

Doelen De onderwijslocaties binnen Allente onderwijs zetten het budget basis- en lichte ondersteuning in om onderstaande doelen te bereiken: Het vergroten van de deskundigheid van de leerkrachten middels professionalisering; Het organiseren van lichte, aantoonbaar doelmatige ondersteuningsarrangementen; Extra inzet door de intern begeleider; Extra handen in de klas; Specifieke ondersteuning van specialisten op school (gekoppeld aan groepen leerlingen, de individuele leerling of het zorgteam). Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2020 is Allente verantwoordelijk voor opvang én onderwijs voor de doelgroep van 0 tot 12 jaar. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt vanaf 2020 ingezet op een afstemming en uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden en -partners van 4 tot 12 jaar naar 0 tot 12 jaar. Hierdoor ontwikkelt Allente een ondersteuningsstructuur die passend is bij de groei van opvang en onderwijs naar Integrale Kindcentra, waarbinnen grenzen tussen opvang en onderwijs vervagen. Op projectmatige basis werd in 2020 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid tot inzet van ondersteuningsmogelijkheden voor het realiseren van een soepele overgang van meerkunners onder peuters naar groep 1.

Allocatie van middelen De van het regionaal samenwerkingsverband verkregen middelen voor de basis- en lichte ondersteuning worden op basis van het aantal leerlingen volledig ingezet binnen de onderwijslocaties. Deze middelen worden ingezet ter bekostiging van personele kosten ter ondersteuning van de leerlingen (intern begeleiding, taal-, reken- of gedragsspecialisten.) Daarnaast hebben de directies de vrijheid om middelen vanuit de lumpsum in te zetten. Op basis van schoolspecifieke behoeften vanuit de doelgroep leerlingen worden hiertoe extra ondersteunend personeel (onderwijsassistenten), extra interne begeleiding of personeel voor hulpklassen ingezet. Evaluatie Binnen het IB netwerk worden good practices binnen de ondersteuningsstructuur in de periodieke overleggen gedeeld en zo nodig Allente breed ingevoerd. Aanpassing van de ondersteuningsstructuur en het meedenken hierover door de beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit gebeurt vooral in verbetertrajecten of op vraag van de school. Jaarlijks vindt een evaluatief gesprek plaats tussen schooldirectie, interne begeleiding, beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit en het College van Bestuur aan de hand van een opbrengstanalyse gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Na afloop van dit gesprek worden ontwikkelpunten voor het komende jaar benoemd, die worden opgenomen in het jaarplan. Daar waar het CvB en de beleidsmedewerkers dit noodzakelijk achten, worden schooldirecties in het realiseren van kwalitatief onderwijs en een passend ondersteuningsstructuur begeleid middels een intern en/of extern verbetertraject.

Zorgplicht en geschillen Er hebben zich gedurende 2020 geen problemen binnen Allente onderwijs voorgedaan rondom de zorgplicht. Ook zijn er geen geschillen aanhangig gemaakt. Er zijn wel zorgen vanuit Allente onderwijs omtrent de situatie en positie van leerlingen, die om uiteenlopende redenen niet aan het onderwijsproces kunnen deelnemen, maar niet als thuiszitter worden aangemerkt. PO-VO Aandacht vraagt de overdracht van informatie over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Op grond van ervaringen vanuit Allente onderwijs moet geconstateerd worden dat dit soms moeilijk verloopt. Het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt door het ontbreken aan duidelijkheid wanneer de consulenten binnen dit proces betrokken kunnen of mogen worden. Vanuit Allente onderwijs wordt aandacht gevraagd voor de terugkoppeling vanuit het VO in het kader van het ontwikkelproces van de advisering binnen het PO. Hiertoe is momenteel een werkgroep ingericht om deze opdracht uit te werken.

Verantwoording beleid (2)