Verantwoording beleid (3)

2.5 Huisvesting


Huisvesting & facilitair Doelen Resultaten Ontwikkelingen

2.6 Financieel


Financieel beleid Doelen & Resultaten Treasury Allocatie middelen Onderwijsmiddelen

2.7 Risico's


Risico's & risicobeheersing Planning & controlcyclus Risicomanagement en beheersing Covid-19 crisis

2.5 Huisvesting & facilitair

Doelen

Voor 2020 heeft het bestuur zich, naast het uitvoeren van de huisvestingszaken binnen het MJOP, ten doel gesteld:

 • het realiseren nieuwbouw fase 2 en fase 3 De Helix in samenwerking met Allente opvang;
 • het vorm en inhoud geven aan de verdere ontwikkeling van de toekomstige huisvesting van het IKC Sint Pancras en het IKOC / IKC Waterrijk;
 • het verbeteren van de klimaatbeheersing binnen enkele onderwijslocaties;
 • het verrichten van het onderzoek naar en concretiseren van verbeterende maatregelen ten aanzien van de ventilatie binnen de onderwijslocaties in het kader van COVID-19.

Resultaten

Nieuwbouw De Helix Eind 2019 werd door duidelijk dat er voorafgaande en tijdens de bouw van de 2e en 3e fase van De Helix een groter volume tijdelijke huisvesting vereist was. In goede samenwerking met het Trinitas College konden vanaf mei 2020 twee extra lokalen tijdelijke huisvesting op het terrein van de locatie Han Fortmann in medegebruik worden genomen. Volgens planning zijn eind oktober 2020 de permanente uitbreiding voor het onderwijs met vier lokalen tegelijkertijd met de permanente uitbreiding van vier ruimten voor opvang opgeleverd. Hiermee kwam voor een deel van de leerlingen van De Helix een einde aan een periode van circa anderhalf jaar gebruik van de tijdelijke huisvesting.

Voortgang IKOC In de tweede helft van 2020 zijn de overleggen m.b.t. de ontwikkelingen rondom het IKOC weer opgepakt. De projectgroep is meermalen bijeengekomen en heeft haar instemming verleend aan:

 1. De voortgangsnotitie ‘Integraal concept IKC-zorg Noord Scharwoude’ (april 2019);
 2. Plan van aanpak vervolg initiatief IKOC Noord-Scharwoude (oktober 2020);
 3. Herziene intentieovereenkomst ‘Onderzoek naar gezamenlijk IKOC Noord-Scharwoude’ (oktober 2020).

Op basis van bovengenoemde stukken en veranderde ambities voor de herontwikkeling van de toekomstige bouwvlek van het IKOC, heeft de projectgroep gemeend een second opinion van het stedenbouwkundig ontwerp te vragen. Op basis van een offertetraject en presentatie is Van den Berg Architecten geselecteerd om hierbij de projectgroep te ondersteunen. Hiertoe is november 2020 aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd, welke in de raadsvergadering van 16 december 2020 is verleend. Het aanbieden van alternatieve voorstellen aan de raad voor het stedenbouwkundig ontwerp staat gepland in april 2021

Voortgang IKC Sint Pancras In 2019 zijn onder regie van de gemeente Langedijk herhaalde onderzoeken uitgevoerd om tot de juiste uitbreidingslocatie te komen voor het IKC Sint Pancras. Nadat deze locatie in maart 2020 was vastgesteld , is door de gebruikersgroep achtereenvolgens gewerkt aan:

 1. de totstandkoming van het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (RFPvE);
 2. de selectie van de architect middels een aanbestedingsprocedure;
 3. het komen tot een schetsontwerp op basis van het RFPvE;
 4. het op basis van het schetsontwerp komen tot een voorstel voor de keuze van het gevraagde bouwscenario. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen was vanuit de gemeenteraad de vraag gesteld in hoeverre er mogelijkheden bestonden om van het bestaande schoolgebouw van de Paus Johannesschool delen in te zetten voor hergebruik.

Parallel aan dit proces in de gebruikersgroep is binnen de stuurgroep gewerkt aan:

 1. het opstellen en vaststellen van de Kadernotitie, waarin de bouwkundige en financiële voorwaarden voor de bouw van het IKC zijn beschreven;
 2. het opstellen en vaststellen van een memo eigendom en beheer IKC Sint Pancras;
 3. het vaststellen van het vereiste bouwbudget / financieel investeringsoverzicht;
 4. het vaststellen van de wijzen van bekostiging van het vereiste bouwscenario.

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Langedijk haar goedkeuring verleend aan de nieuwbouw van het IKC Sint Pancras met een benodigd bouwbudget van ca. 7,2 miljoen incl. tijdelijke huisvesting. De huidige planning kent de onderstaande ijkmomenten:

 1. zomervakantie 2021 vaststelling definitief ontwerp;
 2. direct na zomervakantie 2021 aanbestedingsprocedure bouwbedrijf / aannemer;
 3. voorjaar 2022 verhuizing Paus Johannes naar tijdelijke huisvesting, sloop Paus Johannes en start nieuwbouw IKC;
 4. augustus 2023 ingebruikname nieuwbouw IKC.

Verbeteringen klimaatbeheersing Nadat in 2019 binnen De Atalanta maatregelen zijn genomen ter verbetering van de ventilatiemogelijkheden is in november 2019 is een vervolgonderzoek gestart. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2020 apparatuur tot het koelen van tien (10) werkruimten is aangebracht, die middels een netwerk met elkaar in verbinding staan. In 2020 is het in 2019 binnen De Phoenix en De Koolvlet aangebrachte luchtverversingsysteem uitgebreid met de mogelijkheid tot het koelen van deze werkruimten, zoals omschreven in de projectbeschrijving. Vanwege de omvang van de centrale regelunit is een interne verbouwing van een berging naast de directiekamer van De Koolvlet noodzakelijk geweest om het geheel te kunnen plaatsen

Onderzoek ventilatie COVID-19 Tweede helft 2020 heeft Allente onderwijs gevolg gegeven aan de opdracht vanuit het Ministerie van OCenW om een onderzoek te laten verrichten naar de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen in werk- en leerruimten voor leerlingen en leerkrachten. Medewerking aan dit onderzoek is gevraagd in het kader van het verminderen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Het onderzoek heeft geleid tot het implementeren van het ventilatieprotocol, het verhogen van de stooklijn en de aanschaf van CO² meters ter ondersteuning van de leerkrachten in het onderhouden van de ventilatie op het juiste niveau. Voor het aanbrengen van ingrijpende veranderingen, zoals het toepassen van het Frisse Scholen B concept, worden natuurlijke momenten gekozen in het kader van renovatie of nieuwbouw van de bestaande locaties. Wellicht dat hiertoe ook mogelijkheden gaan ontstaan in Integrale Huisvestingsplannen gebaseerd op inhoudelijke en financiële samenwerking met de lokale overheid.

Ontwikkelingen

Als belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken, zijn te benoemen:

 • Door het bestuur van Allente onderwijs is in de zomer van 2020 een huisvestingsaanvraag ingediend tot de permanente uitbreiding van De Helix middels fase 4. In deze fase wordt het onderwijsdeel nogmaals uitgebreid met vier lokalen. Volgens huidige leerlingenprognoses is oplevering van deze ruimten per 1-8-2023 noodzakelijk.
 • Gedurende 2019 en 2020 is door een voorbereidingsgroep, een voorstel gemaakt tot herschikking van de opvang- en onderwijsvoorzieningen in de Edelstenen- en Rivierenwijk in Heerhugowaard. In deze wijken heeft onze stichting momenteel twee opvang- en onderwijsvoorzieningen van De Carrousel/De Fonkelsteen. Naast opvang en onderwijs bestaat De Carrousel een samenwerking met een groep ernstig meervoudig beperkte kinderen (EMB) in het kader van meer inclusief onderwijs. Met de herschikking van voorzieningen is een proces in gang gezet om alle voorzieningen van de twee opvang- en onderwijsvoorzieningen te centraliseren in één kwalitatieve huisvestingssituatie. In het najaar van 2020 is bij de opmaak van de primaire gemeentelijke begroting echter duidelijk geworden dat er geen middelen beschikbaar zijn voor het vaststellen van nieuw beleid, waaronder deze herschikkingsoperatie. Binnen de secundaire begroting, welke in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld, worden alsnog mogelijkheden tot uitvoering van deze voorstellen onderzocht.
 • In december 2020 heeft het bestuur van Allente het besluit genomen om de extern uitbestede dienstverlening te gaan insourcen. Hiertoe is in 2021 een fulltime adviseur huisvesting / facilitaire zaken benoemd.
 • Het aanhoudende verschil in de prijsontwikkelingen van de bouwmarkt in relatie tot de beschikbaar gestelde budgettering vanuit lokale overheid, leiden er nog steeds toe dat er een disbalans bestaat tussen de kosten en de baten. Binnen de projecten tot ingrijpende verbouwingen van de opvang- en onderwijslocaties tot IKC’s of nieuwbouwprojecten, worden om die reden door de lokale overheid verzoeken gedaan aan besturen voor opvang en onderwijs om in het kader van de duurzaamheid aanvullende middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van het bouwbudget. Deze investeringen worden middels verminderingen in de exploitatielast, die door de besturen voor opvang en onderwijs gedragen moeten worden, terug verdiend.

2.6 Financieel beleid

Doelen en resultaten Het financiële beleid van Allente onderwijs wordt geacht dienstbaar te zijn aan het realiseren van de publieke doelstellingen. Hierbij wordt gestuurd op een weerstandsvermogen passend bij het meest recente risicoprofiel, dat voor de organisatie is onderkend. Daarbij hechten wij aan een planmatige inzet van middelen, waarbij we als uitgangspunt hanteren dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Flexibiliteit bij de inzet van personeel is hierbij een belangrijk onderdeel. Dit wordt zoveel mogelijk nagestreefd als dat het toenemende lerarentekort en de marktontwikkelingen ons toelaten.

Treasury De regelgeving van de minister van OCW, vastgelegd in de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (Staatscourant nr. 30576 van 15 juni 2016) de kaders waarbinnen treasurybeleid binnen Allente onderwijs wordt uitgevoerd. Het bestaande treasurystatuut van Allente onderwijs voldoet aan de wettelijke bepalingen zoals weergegeven in bovengenoemde Regeling.

Voor de liquiditeit van Allente onderwijs wordt een zodanig niveau aangehouden dat er voldoende liquiditeit is om te voorzien in risico’s die zich op korte termijn voordoen. Het past daarbij in de eigen verantwoordelijkheid van Allente onderwijs om deze beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. Gedurende 2020 is de renteontwikkeling dusdanig geweest dat de rentelasten voor 2020 zijn opgelopen tot € -/- 14K (2019: -/- € 1K) aan financiële baten gerealiseerd. In 2021 zal de treasurycommissie onderzoeken of er betere alternatieven zijn, zoals schatkistbankieren. De treasurycommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van het College van Bestuur en de controller, beiden van Allente onderwijs, aangevuld met een extern deskundige.

Allocatie middelen Er is binnen Allente onderwijs beleidsvrijheid met betrekking tot het besteden van publieke middelen ten dienste aan het onderwijs, voor zover deze middelen lumpsum verstrekt zijn. Geruime tijd hanteert Allente onderwijs een vast allocatie systeem waarbij de reguliere personele bekostiging het formatiebudget vormt en de materiele instandhouding wordt verdeeld in een deel voor de scholen op basis van het leerlingenaantal, een huisvestingsbudget en een bovenschools budget dat vooral dient ter dekking van administratieve lasten en kosten van externe deskundigen.

Het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid wordt benut voor bovenschoolse personeel gerelateerde uitgaven en het centraal bureau. Prestatieboxmiddelen worden voor een deel besteed ten behoeve van professionaliseringsdoeleinden en voor een ander deel aan de scholen toegekend ten behoeve van de doelstellingen in het schoolplan, team-, methode-, en conceptscholing en cultuuronderwijs.

De middelen bestemd voor de vermindering van de werkdruk worden volledig beschikbaar gesteld aan de scholen, zoals dit ook de bedoeling is. Specifieke middelen als middelen vanuit het samenwerkingsverband of ter bestrijding van onderwijsachterstanden, lerarenbeurzen etc. worden omgezet in formatiebudget en toegekend aan de betreffende scholen. Fusiebekostiging wordt in overleg met de betrokken scholen ingezet ten behoeve van het oplossen van knelpunten die door de samenvoeging zijn ontstaan.

Onderwijsachterstandenmiddelen De middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden worden op basis van de schoolscores van het CBS toegekend aan de betreffende scholen. De middelen worden volledig omgezet naar formatiebudget. Dit extra formatiebudget wordt aangewend voor extra ondersteuning die nodig is om leerlingen met een achterstand te begeleiden.

2.7 Risico's & risicobeheersing

Planning en controlcyclus

De planning & controlcyclus is een managementinstrument dat als doel heeft bij te dragen aan het systematisch plannen, uitvoeren, controleren en evalueren van de activiteiten van de organisatie. Hierbij hebben wij te maken met de onderwijscyclus, die per schooljaar loopt en de begrotings- en verantwoordingscyclus op kalenderjaarbasis. Op basis van het strategisch beleid worden de prioriteiten op stichtingniveau vastgesteld en vertaald naar schoolplannen en jaarplannen. De plannen zijn leidend bij het opstellen van de jaarlijkse schoolbegrotingen, de meerjarenbegroting van Allente onderwijs en het bestuursformatieplan. Welke middelen hiervoor ter beschikking kunnen worden gesteld, komt voort uit het (geprognosticeerde) aantal leerlingen. In de cyclus van de tussentijdse rapportages met hieraan gekoppelde gesprekken, wordt de voortgang van de inhoudelijke schoolontwikkeling en de daarmee gemoeide uitputting van de begroting per school gemonitord. De resultaten worden geëvalueerd en meegenomen bij de start van de nieuwe planningsperiode. In een cyclus van vier maanden wordt over de voortgang op de verschillende beleidsterreinen en de realisatie van de begroting op stichtingsniveau gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.


Risicomanagement & risicobeheersing

De kerntaak van Allente onderwijs is het verzorgen van duurzaam kwalitatief onderwijs. Om deze kerntaak te kunnen volbrengen is het van groot belang dat er planmatig wordt gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs. Hiertoe zijn veel ontwikkelingen binnen de organisatie in gang gezet en maatregelen getroffen. Daarnaast wordt continue gewerkt aan verbetering. Per beleidsterrein:

Personeel

Het is van cruciaal belang om tijdig te kunnen beschikken over voldoende, kwalitatief personeel. Duurzame inzetbaarheid, professionalisering en werkdruk zijn hierbij centrale onderwerpen. Maatregelen in het kader van risicobeheersing zijn:

 • De directeur voert volgens een periodieke cyclus gesprekken met alle personeelsleden binnen de school omtrent het functioneren, duurzame inzetbaarheid en professionaliseringsbehoeften en legt dit schriftelijk vast in een verslag. Deze verslagen vastgelegd in De Digitale Gesprekken Cyclus (DDGC);
 • Er wordt gewerkt aan vitaliteitsbeleid en Allente onderwijs heeft een Generatiepactregeling.
 • Werkdruk is een terugkerend gespreksonderwerp binnen elk team, mede door de hiervoor beschikbare middelen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de inzet van de middelen heeft bijgedragen aan de werkdrukverlaging.
 • Allente onderwijs zet ruim in op professionalisering en heeft een bovenschools coach aangesteld.
 • Er zijn goede contacten met de opleidingsinstituten en er worden jaarlijks meerdere stagiaires, leraren in opleiding en zij-instromers aangetrokken. De schoolopleider heeft hierin een leidende rol.
 • Voor tijdige en adequate vervanging van ziekte- of ander verlof werkt Allente onderwijs met vaste vervangers.
 • Allente biedt vele kansen voor betaalde LIO-stagiaires en een stagevergoeding voor vierdejaars studenten van de lerarenopleiding en hen zo te motiveren voor instroom binnen onze scholen. Ook zijn er volop mogelijkheden voor zij-instromers en studenten in de verkorte deeltijdopleiding.

Onderwijskundig

Zoals geschreven is de kerntaak van Allente onderwijs het verzorgen van duurzaam, kwalitatief onderwijs voor ieder kind, aansluitend op de behoeften. Maatregelen in het kader van risicobeheersing zijn:

 • Tweemaal per jaar worden bij alle leerlingen onafhankelijke genormeerde toetsen binnen het leerlingenvolgsysteem afgenomen van de leer- en vormingsgebieden. Deze resultaten worden op schoolniveau geanalyseerd. De analyses geven aanleiding tot het vastleggen van consequenties voor het handelen van de leerkrachten op didactisch gebied en klassenmanagement ter verbetering van de resultaten voor de leerlingen;
 • De resultaten van de leerlingentoetsen afgenomen in de periode januari / februari worden aan de hand van een opbrengstanalyse met het bestuur en de beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit besproken. Afhankelijk van de mate van aanwezige risico’s geeft het bestuur aan de directie en ib'er van de betreffende school de opdracht een verbeterplan op te stellen, of schakelen zij een extern deskundige in tot het maken van een aanvullende risicoanalyse met verbetersuggesties.
 • Tweemaal per jaar worden door de leerlingen en leerkrachten vragenlijsten ingevuld in een sociaal-emotioneel observatiesysteem. De resultaten hiervan worden op schoolniveau geanalyseerd en geven aanleiding tot het vastleggen van consequenties voor het pedagogisch handelen van de leerkrachten ter verbetering van het sociaal-emotioneel klimaat binnen de klas en de school.
 • Aan het einde van groep 8 nemen de leerlingen van deze groep deel aan een landelijk genormeerde eindtoets.
 • De kwaliteit van het onderwijs wordt jaarlijks beoordeeld door de onderwijsinspectie aan de hand van resultaten van de eindtoets. Periodiek wordt Allente door de onderwijsinspectie bezocht om verantwoording af te leggen over de wijze(n) waarop zij bestuurlijk toeziet op de borging van de onderwijskwaliteit in de scholen. Van het oordeel van de onderwijsinspectie op de kwaliteit van het bestuurlijk toezicht en de argumentatie die tot dit oordeel heeft geleid, vindt publiekelijk toegankelijke verslaglegging plaats.
 • Inzet van extra middelen.

Huisvesting

Passende huisvesting is één van de belangrijke randvoorwaarden om kwalitatief onderwijs te kunnen realiseren. Maatregelen in het kader van risicobeheersing zijn:

 • Jaarlijks vindt in het najaar een inventarisatie plaats van de onderdelen van noodzakelijk uit te voeren onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast kunnen directies hun aanvullende wensen op huisvestingsgebied kenbaar maken. Op basis van advies van de adviseur huisvesting neemt het bestuur een besluit over de inhoud van het jaarplan / de jaarbegroting en de daarmee gemoeide kosten.
 • Eens per vier jaar vindt door een extern deskundige een herinspectie plaats van de onderwijslocaties mede gebaseerd op ontwikkelingen vanuit het MJOP.
 • De huidige onderwijsgebouwen dateren van uiteenlopende bouwjaren. Binnen de renovatie-en nieuwbouwtrajecten worden de gebruikers nauw betrokken bij de planvorming, zodat het gebouw de nodige flexibiliteit qua functionaliteiten in zich herbergt.
 • De huidige prijzen in de bouwsector komt niet overeen met het prijsniveau dat vanuit de Rijksbekostiging voor onderhoud aan en vervanging van huisvestingszaken wordt gehanteerd. Hierdoor ontstaat een onnatuurlijke spanning op het uitvoeren van vereiste voorzieningen en de beschikbare ruimte in het huisvestingsbudget.
 • Door de toenemende investeringslast in vastgoed wordt bij nieuwbouwprojecten steeds meer een beroep gedaan vanuit de lokale overheid op een eigen bijdrage in de bouwsom vanuit het schoolbestuur. Een bijkomend risico voor het schoolbestuur in het primair onderwijs zijn de wettelijke beperkingen voor de inzet van eigen middelen in de huisvesting.
 • Op grond van de wettelijke opdracht is de lokale overheid verplicht zorg te dragen voor voldoende huisvesting voor het onderwijs. Binnen het voedingsgebied van Allente doen zich gemeenten voor, die op basis van deze wettelijk opdracht en geformuleerd lokaal beleid geen middelen beschikbaar stellen voor huisvestingsvoorzieningen voor opvang. Hierdoor is een opvangorganisatie genoodzaakt met vreemd of eigen vermogen deze voorzieningen te realiseren. Bij het ontbreken van deze mogelijkheden loopt de ontwikkeling tot het vormen van (integrale) kindcentra, als essentieel onderdeel van het Allente beleid, risico.

ICT en AVG

 • Voor het verzorgen van kwalitatief onderwijs is de afhankelijkheid van een goed werkend digitaal netwerk toegenomen. Voor het borgen van een goede infrastructuur worden enkele verbeterprojecten uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.3).
 • Door het verzorgen van onderwijs op afstand zijn niet alleen meer mogelijkheden in de functionaliteit van digitale hulpmiddelen ontdekt, maar is ook de vereiste beschikbaarheid en beveiliging van deze hulpmiddelen aangetoond. De investeringsmogelijkheden in relatie tot afschrijvingslast in de exploitatie moeten worden onderzocht.
 • Met een intensiever gebruik van ICT neemt ook de kans tot datalekken toe. Middels workshops worden medewerkers binnen Allente bewust gemaakt van de risico’s die zij hierin lopen. Door de privacy-officer worden huidige procesbeschrijvingen en produres geëvalueerd en zonodig aangepast.

Cultuur en imago

 • Na een samenvoeging van organisatie met een uitlopende historie en achtergrond is het nodig om gericht aandacht te besteden aan aanwezige cultuurverschillen. Gedurende 2020 hebben de beperkende mogelijkheden tot ontmoeting ten gevolge van COVID-19 het ervaren en bespreekbaar maken van de verschillen bemoeilijkt. Met het formuleren van gezamenlijke ambities binnen de strategische sessies hebben we een begin gemaakt om dit integratieproces vorm te geven.
 • Voor het voortbestaan van Allente is profilering van belang. Door het verrichten van inspanningen op het gebied van Marketing & PR geeft onze organisatie op eenduidige wijze blijk en uiting van haar kwalitatieve activiteiten voor de medewerkers en de kinderen. De medewerkers binnen de afdeling Marketing & Communicateie bewaken de huisstijl en verzorgen kwalitatief hoogstaande interne en externe communicatiestromen en marketing.

Financiën en bekostiging

Het onderwijs heeft maken met onzekerheid over de bekostigingssystematiek en de hoogte van de bekostiging. Verschillende subsidiestromen volgen elkaar in deze tijd snel op, maar meestal zijn deze tijdelijk. Dit vraagt iets van de wijze waarop middelen worden ingezet. Maatregelen in het kader van risicobeheersing zijn:

 • Ontwikkeling in leerlingenaantallen wordt periodiek gemonitord, zodat gevolgen voor de bekostiging tijdig in beeld zijn. Hierbij is ook van belang na te blijven gaan wat de consequenties voor de organisatie zijn bij het toepassen van de T = 0 systematiek bij formatieplanning. Omdat het leerlingenaantal na fusie lijkt te stabiliseren, concentreert deze vraag zich nu op het in aanmerking komen voor groeibekostiging.
 • Allente onderwijs werkt voor haar begroting met Cogix.
 • Voor specifieke subsidies hanteren we bestedingsplannen, zodat inzet van de middelen goed kan worden gevolgd.
 • We werken aan een zo eenvoudig mogelijk allocatiemodel, zodat voor iedereen helder is waarvoor bekostiging wordt ingezet en zodat tijdige en volledige inzet wordt verzekerd.

COVID-19 crisis

Vanaf half maart 2020 heeft het virus Covid-19 (corona) het leven in Nederland bepaald. Het virus heeft een enorme impact op de gezondheid, de maatschappij en de financiën van velen in ons land. Grote groepen werknemers worden gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis hun werkzaamheden te verrichten. De kinderen en leerkrachten van onze scholen krijgen te maken met het verzorgen van onderwijs op afstand, gedeeltelijke en gehele heropening van scholen en de vormgeving en het borgen van de 1,5 meter samenleving. Er wordt bij kinderen, ouders én medewerkers een groot appèl gedaan op mentale veerkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Terugkijkend hebben we te maken gehad met:

 • Het inzetten van vaste vervangers op de noodopvang. Hierdoor waren er minder vervangers beschikbaar voor ziektevervanging. De inzet in de noodopvang was niet declarabel en moest dus uit de lumpsum bekostigd worden.
 • Sociaal emotionele gevolgen bij leerlingen en medewerkers na de periode van onderwijs op afstand en deze crisis in het algemeen met gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen en de mate van ziekteverzuim onder de medewerkers;
 • Vertraging bij leerlingen in de leerprestaties waarop geacteerd moest worden;
 • Problemen en extra investeringen bij de herinrichting van fysiek onderwijs op basis van de maatregelen die moesten worden genomen in verband met Covid-19 (social distancing, hygiëne/schoonmaakartikelen en ventilatie).
 • Extra investeringen in digitaal onderwijs om ook in de toekomst onderwijs op afstand te kunnen waarborgen.
 • Het beperkt kunnen invullen van de professionaliseringsbehoefte van teams en individuele medewerkers door de Covid-19 maatregelen.

In 2020 zijn meerdere aanvullende subsidies voor het onderwijs beschikbaar gekomen om enkele risico’s te verminderen. Hoewel wij kunnen stellen dat er voor het onderwijs geen continuïteitsproblemen te verwachten zijn, zullen er mogelijk wel op termijn gevolgen zijn voor de hoogte van de bekostiging als gevolg van begrotingstekorten, hogere pensioenpremies die niet blijvend kunnen worden bekostigd en voor de hoogte van de uitgaven ten gevolge van de door ons genoemde risico’s.

Financiën