'To do' voor de
komende maanden

Een overkoepelend visiedocument is in de onderzoeksfase door de drie bestuurders opgesteld. Deze visie wordt in alle te ontwikkelen kindcentra verder met elkaar uitgewerkt en aangescherpt, zodat we in gezamenlijkheid kunnen bouwen aan een nieuwe organisatie voor opvang en onderwijs. Dit visiedocument is in te zien door op deze knop te drukken.

De uitdaging voor de komende tijd is dat we het nu ook echt gaan doen samen, en de visie vormgeven in de praktijk met de kinderen.

De bestuurders zijn nu enorm druk om de juiste vinkjes te plaatsen om de samenwerking rond te maken en te formaliseren. Het uitgangspunt is om 1 januari 2020 de samenwerking officieel van start te laten gaan. Wat moet er nu nog gebeuren tot die tijd?

Structuur samenwerking

Op 1 januari zal er een koepelorganisatie zijn, waaronder twee pijlers vallen:

 • Onderwijs
 • Opvang

Deze takken blijven gescheiden, gezien het verschil van inkomstenbron (publiek vs. privaat) en tevens de verschillen in CAO’s voor het personeel. Deze zijn niet samen te voegen.


Er moeten nu nog trajecten doorlopen worden, die op dit moment tegelijk aangepakt worden:

 1. Samenvoeging van de twee onderwijsstichtingen
 2. Oprichting van de koepelorganisatie


Intern hebben alle stichtingen akkoord van de Raad van Toezicht, de GMR en de OR om de voorbereiding van de bovenstaande trajecten ter hand te nemen. De volgende stap is het verkrijgen van de goedkeuringen op de bestuurlijk voorgenomen besluiten vanuit de interne en externe partijen.

Wat moet er nog gebeuren voor de samenvoeging van de twee onderwijsinstellingen?

Er moeten nog verschillende documenten opgesteld worden om de goedkeuringen te krijgen

 • Fusie Effect Rapportage (FER) voor toestemming van de Raden van Toezicht, GMR-en, OR en College van Burgmeester en Wethouders van de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard
 • Toestemming van de Nederlands Katholieke School Raad (NKSR).


Wat is er nodig voor de oprichting van de koepelstichting?

 • Uitvoering Due Diligence onderzoek
 • Statuten opstellen
 • Goedkeuring Raden van Toezicht
 • Instemming GMR-en en OR
 • Goedkeuring NKSR
 • Goedkeuring gemeenteraden
 • Vastlegging door notaris

Wat zijn de risico’s tot 1 januari 2020?

De voorbereidingen verlopen tot op heden volgens planning; er staat nog maar weinig in de weg. De bestuurders hebben al veel overlegd en gesproken met de betrokken instanties die goedkeuring moeten geven. Risico’s die het samenvoegingsproces nadrukkelijk kunnen beïnvloeden, zijn:

 1. Wegvallen van één van de bestuurders, bijv. door langdurig ziek zijn.
 2. Oponthoud in traject bij externe toezichthouders (gemeenten, NKSR en notaris), waardoor de startdatum van 1 januari onder druk komt te staan.

Volgende pagina:
Voorbereidingen voor samenwerking